ΩΡΑ
20:12:21
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
2 ??????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ????? ??? ????????? ??????. ????? ???????????


Κρυφ? δημοσκ?πηση που ?χει στα χ?ρια του ο πρωθυπουργ?ς αποδεικν?ει ?τι η ανεργ?α ε?ναι το υπ’ αριθμ?ν ?να πρ?βλημα που απασχολε? την ελληνικ? κοινων?α και το χειρ?τερο ε?ναι ?τι ο δε?κτης της ανεργ?ας θα συνεχ?σει να μεγαλ?νει τα επ?μενα χρ?νια. Η ανεργ?α μπορε? να οδηγ?σει, σ?μφωνα με το Μ?γαρο Μαξ?μου, σε εκρηκτικ?ς κοινωνικ?ς καταστ?σεις.Ετσι, σε διυπουργικ? σ?σκεψη για την ανεργ?α προ?δρευσε χθες ο πρωθυπουργ?ς, αναζητ?ντας διεξ?δους στο μεγ?λο αυτ? πρ?βλημα. Το επ?μενο δι?στημα αναμ?νεται να ενταθο?ν οι απαιτ?σεις των ελεγκτ?ν για ευκολ?τερες επιχειρησιακ?ς συμβ?σεις που θα οδηγ?σουν σε με?ωση των μισθ?ν ?ως και 25% και σε ν?ο εργασιακ? τοπ?ο. Τα οικονομικ? του ΟΑΕΔ βρ?σκονται σε οριακ? σημε?ο και τα προγρ?μματα ανακο?φισης των αν?ργων βρ?σκονται στον «α?ρα».

Η επ?σημη ανεργ?α διαμορφ?θηκε τον περασμ?νο Οκτ?βριο στο 13,5%, εν? μ?νο μ?σα σε ?να μ?να οι ?νεργοι αυξ?θηκαν κατ? 56.334. Μ?σα σε ?να χρ?νο η ανεργ?α αυξ?θηκε -επισ?μως π?ντα- κατ? 4%, εν? ?νας στους τ?σσερις εργαζομ?νους ε?ναι ανασφ?λιστος, με αποτ?λεσμα το ΙΚΑ να χ?νει απ? την αδ?λωτη εργασ?α τουλ?χιστον 3 δισ. ετησ?ως. Με β?ση τα στοιχε?α του ΟΑΕΔ επ?σης, τον Δεκ?μβριο του 2010 οι επιδοτο?μενοι ?νεργοι αυξ?θηκαν κατ? 51.236, εν? οι απολ?σεις τον ?διο μ?να ξεπ?ρασαν τις 60.000.

http://troktiko.eu

Συγκεκριμ?να, οι απολ?σεις ?φτασαν τις 29.703, οι λ?ξεις συμβ?σεων ορισμ?νου χρ?νου τις 30.773 και οι οικειοθελε?ς αποχωρ?σεις τις 22.652. Ταυτ?χρονα, τ?λος, μει?νονται δραματικ? οι προσλ?ψεις, καθ?ς συγκεκριμ?να τον Δεκ?μβριο μει?θηκαν κατ? 11,42% (? κατ? 49.673 ?τομα) σε σχ?ση με τον αντ?στοιχο μ?να του 2009 και κατ? 19,71% σε σχ?ση με τον Νο?μβριο του 2010.

Αμετ?βλητo στο 10% παρ?μεινε το ποσοστ? ανεργ?ας στην ευρωζ?νη τον Δεκ?μβριο, σ?μφωνα με τα στοιχε?α που ανακο?νωσε την Τρ?τη η Eurostat, τη στιγμ? που οικονομολ?γοι που συμμετε?χαν σε δημοσκ?πηση του Dow Jones Newswires το τοποθετο?σαν στο 10,1%. Τον Δεκ?μβριο του 2009 το ποσοστ? ?ταν στο 9,9%. Στην Ε.Ε. των «27» η ανεργ?α διατηρ?θηκε στο 9,6%, εν? ?να χρ?νο πριν ?ταν στο 9,5%.

|Ροή Ειδήεων

13:26 | Άρτα
Κρατούσαν ομήρους 14 ανθρώπους! Τους χτυπούσαν και ζητούσαν λύτρα


20:15 | Ήπειρος
Πυρκαγια σε αποθήκη αλόγων στην Γλυκή Θεσπρωτίας


19:00 | Πρέβεζα
Αύριο κανονικά η θεατρική παράσταση "Οδυσσεβάχ"


15:01 | Πρέβεζα
Απομακρυνονται οι κάδοι απορριμάτων από την παραλία


13:45 | Κόσμος
Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σε παραλία της Κροατίας [Video]


13:29 | Πρέβεζα
Πρώτη η πρεβεζάνα Δέσποινα Παπαμιχαήλ στο Getxo της Ισπανίας


13:26 | Ήπειρος
10 εκ. ευρώ από το Ε.Π. '' Ήπειρος 2014-2020'' για βελτίωση της ενεργειακής Αποδοτικότητας των κτιρίων


13:06 | Ελλάδα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες


11 | Life&Style
Ποδηλατικές συγκρούσεις στο Mountain οf Hell [Video]


21:09 | Πρέβεζα
Αποκαλυπτήρια για το μνημείο των ψαράδων της Πρέβεζας στον Παντοκράτορα


13:26 | Ελλάδα
Videos απο την φονικη κακοκαιρία στην Χαλκιδική


13:00 | Λευκάδα
Δημοπρατήθηκε η διπλή οδική συνδεση Λευκάδας Αμβρακίας οδού


11:14 | Πρέβεζα
24χρονος πλαστογράφησε τραπεζική επιταγή την οποία χρησιμοποίησε στα πλαίσια εμπορικής συναλλαγής


10:31 | Πρέβεζα
Εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα