ΩΡΑ
22:32:21
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
4 Ιουνίου 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕκπαίδευσηΤι Ισχύει για την εγγραφή μαθητών στα Πειραματικά Μουσικά Γυμνάσια


  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, παράγραφοι 1 έως 8.

1. Στα Μουσικά Σχολεία και συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων των σχολείων αυτών εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εισηγείται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί σχετικά.

Η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μα­θητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων, η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενι­κότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

3. Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετά­σχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους.

4. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίω­μα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.

5.  Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συ­γκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλο­γής (Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφε­ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και αποτελείται από:

α. Ένα μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ16 ή ένα (1) δημόσιο εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16 (Μουσικής), με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις (4) καθηγητές του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ16, με οργανική θέση ή απόσπαση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλη, καθώς και δύο αναπληρωτές τους.

γ. Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμο ή αναπληρωτή) που υπηρετεί στο Μουσικό Σχολείο, ως Γραμματέα.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκρότηση της Ε.Ε. ως άνω, τότε στην Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί ΠΕ 16 ή TE 16 με οργανική θέση σε σχολεία γενικής παιδείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Δεν δικαιούνται να συμμετέχουν ως μέλη Ε.Ε. των εδαφίων α’ και β’ διδά­σκοντες του Μουσικού Σχολείου στο οποίο διενεργείται η διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται μόνο από τους εκπαιδευτικούς των εδαφίων α και β.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από 100 με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%, ορί­ζονται δύο Ε.Ε.σύμφωνα με τα εδάφια α’, β’ και γ’. Τις δύο Ε.Ε. εποπτεύει η Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) του Μουσικού Σχολείου η οποία ορίζεται με την ίδια απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Μουσικό Σχολείο, με την εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, και αποτελείται από:

δ. τον Πρόεδρό της που είναι ένα μέλος της Καλλι­τεχνικής Επιτροπής (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ 16 ή ένας (1) δημόσιος εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16 (Μουσικής), με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης,

ε. τους δύο Προέδρους των Ε.Ε., ως μέλη και

στ. Γραμματέα ο οποίος ορίζεται με απόφαση του προέδρου της Γ.Ε.Ε. και είναι ένας από τους γραμματείς των επιμέρους Ε.Ε.

Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης της θέσης του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. ή των δύο Ε.Ε. σύμφωνα με τα εδάφια α’ και δ’ και εφόσον δεν παρίσταται μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, δύναται να μετακινηθεί για εκτέλεση καθηκόντων Προέδρου, με εισήγηση της Καλ­λιτεχνικής Επιτροπής, εκπαιδευτικός ΠΕ 16 με οργανι­κή θέση σε Μουσικό Σχολείο από άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση ή να πληρωθεί η θέση από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο Μουσικής ΠΕ16.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ή ο αναπλη­ρωτής του, συμμετέχει στην Ε.Ε. ή στην Γ.Ε.Ε. χωρίς δικαίωμα βαθμολόγησης και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

Η αμοιβή των μελών της Ε.Ε. πραγματοποιείται σύμ­φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μα­θητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαι­ρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσια­κό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή κατα­χωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογη­τών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τέσσερα (4), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα υπο­χρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του πέντε (5), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και το Μουσικό Όργανο, ανάγεται στην εκατοντάβαθμη κλίμακα.

Τα θέματα εξέτασης των υποψηφίων μαθητών που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής προετοιμάζονται με ευθύνη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και παραδίδονται στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε. κάθε Μουσικού Σχολείου, με ευθύνη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σφραγισμένα, και αποσφραγίζονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή της Γ.Ε.Ε. ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Τα θέματα δύνανται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά μέσω VBI.

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχε­ται η Ε.Ε. ή η Γ.Ε.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πίνακα εξετασθέντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά μέχρι τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επίδοσης των πενήντα (50) μονάδων. Ο παραπάνω πίνακας των εξετασθέντων αναρτάται στο οικείο σχολείο και διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δύνα­νται να εγγραφούν ως επιτυχόντες όσοι μαθητές προ­βλέπονται από την παράγραφο 2 αυτής της Υπουργικής απόφασης και οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους εικοσιτέσσερις (24) ανά τάξη ή τμήμα τάξης.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον ανωτέ­ρω πίνακα χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επιτυχίας των πενήντα (50) μονάδων.

Σε περίπτωση που οι ισοβαθμίσαντες στην τελευταία θέση είναι περισσότεροι από τρεις, γίνεται κλήρωση.

8. Οι γονείς των μαθητών που επελέγησαν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχο­λείων, εφοδιάζονται με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο προσκομίζουν στο γυμνάσιο όπου γράφτηκε το παιδί τους με το ισχύον σύστημα εγγραφής, μετά την αποφοίτηση του από το δημοτικό σχολείο.

Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται από τον πρώ­το κατά σειρά υποψήφιο από τον πίνακα επιλαχόντων που συγκεντρώνει το υψηλότερο άθροισμα μονάδων.

Μετά τη λήξη του Α΄ τριμήνου οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται.

Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, παράγραφοι 1 και 2.

1.  Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου - Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται εφόσον υπάρ­χουν κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.  Αν υπάρξουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ’ τάξεις Γυμνασίου καθώς και στην Α΄ τάξη Λυκείου από με­τεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

Η επιτροπή αποτελείται από: α. Έναν καθηγητή του κλάδου ΠΕ 16, με βαθμό Α΄ και με οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις καθηγητές και κατά περίπτωση πέντε, του κλάδου Π Ε 16 ή TE 16, μονίμους με οργανική θέση ή απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο ή αναπληρωτές, ως μέλη και γ. Έναν καθηγητή οποιουδήποτε κλάδου, ως Γραμματέα.

Οι καθηγητές των εδαφίων α’ και β’ ορίζονται από εκπαιδευτικούς με τις εξής ειδικεύσεις: Θεωρητικός Ευ­ρωπαϊκής Μουσικής, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Πιάνο, και Υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργα­νο αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο σχολείο). Το πέμπτο μέλος της επιτροπής μετέχει με αρμοδιότητα σε άλλο μουσικό όργανο επιλογής.

Τα μαθήματα που εξετάζονται για τη Β΄ τάξη Γυμνα­σίου είναι η Μουσική Θεωρία και Πράξη, η Ελληνική Πα­ραδοσιακή Μουσική, καθώς και τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά μουσικό όργανο επιλογής.

Τα μαθήματα που εξετάζονται για τη Γ’ τάξη Γυμνασί­ου και την Α΄ τάξη Λυκείου είναι η Μουσική Θεωρία και Πράξη, η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, τα υποχρεω­τικά όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό πα­ραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), η Ιστορία της Μουσικής και υποχρεωτικά μουσικό όργανο επιλογής.

Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη που διδάχθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος και ανακοι­νώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι εξετάσεις διεξάγονται γραπτά, προφορικά και με ακρόαση.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης της έδρας του Μουσικού Σχολείου ορίζονται τα τυχόν κενά της Β΄ τάξης και της Γ’ τάξης Γυμνασίου, καθώς και της Α΄ τάξης Λυκείου των Μουσικών Σχολεί­ων, το αργότερο μέχρι την πρώτη μέρα της έναρξης του νέου σχολικού έτους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των εξετάσεων. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Δ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, 2η παράγραφο πριν το τέλος.

Για τους μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου και Γ’ τάξης Λυκείου, που παραπεμπόμενοι σε επαναληπτική απολυ­τήρια εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου, δεν επιτυγ­χάνουν να απολυθούν, ισχύουν όσα προβλέπονται για την περίπτωση αυτή και στα υπόλοιπα σχολεία γενικής παιδείας, έχουν δηλαδή το δικαίωμα να προσέρχονται σε επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα που υστέρη­σαν μέχρι να πετύχουν την απόλυση τους.

Μαθητές που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και απολύονται από το Μουσικό Γυμνάσιο δεν έχουν το δικαίωμα εγγραφής σε Μουσικό Λύκειο.

Στην περίπτωση των μαθητών της Γ’ τάξης Γυμνασίου οι οποίοι ακόμα και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου υστερούν σε μουσικό μάθημα δεν μπορούν να εγγραφούν σε Μουσικό Λύκειο αλλά δύνανται να απολυθούν και να εγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο τύπο Λυκείου, πλην Μουσικού, με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός απολυτηρίου είναι πλήρες 10, συμπεριλαμβανο­μένων και των βαθμών των μουσικών μαθημάτων.

|


Ροή Ειδήεων

08:15 | Πρέβεζα
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ COVID-19 ΕΠΟΧΗ


21:14 | Πρέβεζα
Οι προτάσεις του Δημήτρη Παππά προς την Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Πρέβεζας για την Επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821


20:05 | Ελλάδα
Τα νέα μέτρα για τον κοροναϊό : Κλείνουν μπαρ τα μεσάνυχτα και απαγορεύονται εκδηλώσεις με όρθιους


19:44 | Πρέβεζα
Προσωρινή ανάδοχος η Μυτιληναίος για την εργολαβία του έργου Άκτιο-Αμβρακία


15:55 | Πρέβεζα
Επανέναρξη των Αγώνων ITF World Tennis Tour Juniors και ενημέρωση της σειράς καταξης.


15:02 | Πολιτική
Θετικό το ισοζύγιο της ΕΡΓΑΝΗ Ιουλίου με +67.911 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο


13:45 | Πρέβεζα
Μειωμένη κατα 91,4% η κίνηση στο αεροδρόμιο του Ακτίου


13:12 | Life&Style
Πέθανε ο αδελφός του Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργος


12:44 | Λευκάδα
Ξενοδοχοϋπάλληλος κατήγγειλε ξυλοδαρμό από συγγενείς του αφεντικού του


12:51 | Πολιτική
Εισαγωγική τοποθέτηση Κ.Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη για τον κορονοϊό


12:44 | Ελλάδα
Δείτε ποιες περιοχές επηρεάζονται τώρα από βροχές και καταιγίδες


10:35 | Ήπειρος
Άλλη μια αποτυχημένη τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Ηπείρου σε εξέλιξη - Επανεμφάνιση του σκιερ Αυγουστιάτικα


10:07 | Κόσμος
Εικόνες αποκάλυψης από την ισχυρή έκρηξη στην Βηρυτό


09:58 | Πρέβεζα
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Αναστάσιου Γεωργίου


09:32 | Πρέβεζα
Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας με 8 θέματα