ΩΡΑ
10:40
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
2-11-201
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ηγουμενίτσα

Για το μέλλον των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ)
Στις προτάσεις για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου που πρόσφατα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας προβλέπεται η ένταξη των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).
Παρά την προφανή ομοιότητα στους τίτλους τους οι δύο αυτές δομές εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους: Τα Ε.Κ. έχουν δομή σχολικής μονάδας και υποστηρίζουν εργαστηριακά τους μαθητές συγκεκριμένων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), ενώ τα Ε.Κ.Φ.Ε. έχουν ως βασικό τους σκοπό την προαγωγή της εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και για το λόγο αυτό απευθύνονται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όλων των Σχολικών μονάδων τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή προτείνεται μια δομή με ευρύτερο πεδίο αρμοδιοτήτων και δράσης (τα Ε.Κ.Φ.Ε.) να ενσωματωθεί σε μια άλλη δομή περιορισμένου πεδίου αρμοδιοτήτων και δράσης (τα Ε.Κ.).
Η Πανελλήνια Ένωση των Υπεθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. (ΠΑΝΕΚΦΕ) θεωρώντας πως μια τέτοιου είδους ενσωμάτωση οδηγεί στην κατάργηση των Ε.Κ.Φ.Ε., απέστειλε τη συνημμένη επιστολή και το συνοδευτικό υπόμνημα προς τον Υπουργό Παιδείας με τις προτάσεις της για το μέλλον των Ε.Κ.Φ.Ε.
Βασίλης Νούσης
Υπ. ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας

Προτάσεις για την ένταξη των Ε.Κ.Φ.Ε. στο προτεινόμενο σχέδιο

για τις «Δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου»

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις της ΠΑΝΕΚΦΕ, του επιστημονικού Σωματείου των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο για τις «Δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου».

Με βάση τα πεπραγμένα των Ε.Κ.Φ.Ε. κατά τα 20 χρόνια λειτουργίας στους, μπορεί χωρίς υπερβολή να υποστηριχθεί ότι αυτά έχουν συμβάλλει στη βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες στο Ελληνικό σχολείο και ότι αποτελούν το βασικό μοχλό επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται αρμοδίως στον τομέα προαγωγής της εργαστηριακής διδασκαλίας και της αξιοποίησης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών,  με πολλούς τρόπους και μέσα από δράσεις, καθώς:

 • Διοργανώνουν συστηματικά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και δειγματικές πειραματικές διδασκαλίες σε τμήματα μαθητών, με στόχο την οργανική ένταξη του πειράματος στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.
 • Αποτελούν βασική υποστηρικτική υπηρεσία για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των σχολικών μονάδων.
 • Οργανώνουν και συμμετέχουν σε τοπικούς, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς πειραμάτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς(EUSO, ScienceonStage, Cassini, Πείραμα Ερατοσθένη, Εκθέσεις Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών κ.ά.).
 • Οργανώνουνδιαδραστικές εκθέσεις πειραματικών δραστηριοτήτων και νέων τεχνολογιών στο χώρο του εκάστοτε Ε.Κ.Φ.Ε.
 • Προετοιμάζουν ομάδες μαθητών για συμμετοχή σε πανελλήνιους ή πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς πειραμάτων (EUSO).
 • Αποτελούν πιστοποιημένους φορείς υποδοχής για την πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ (σύστημα Atlas), που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις τους.
 • Συμμετέχουν ενεργά σε πανευρωπαϊκά δίκτυα STEM.
 • Διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, όπως το CERN, η ESA, τοEMBL κ.ά.
 • Αποτελούντόπο συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου τους παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και διδακτικών προσεγγίσεων στις Φυσικές Επιστήμες, τη διαθεματικότητα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM.

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη ένταξη των Ε.Κ.Φ.Ε. σταΕργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) σημαίνει την ουσιαστική κατάργηση των Ε.Κ.Φ.Ε., με ό,τι δυσοίωνο προμηνύει κάτι τέτοιο για το μέλλον της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο δημόσιο Ελληνικό σχολείο, ενώ επιπλέον μπορεί να υποστηριχθεί ότι τέτοια ένταξη δεν είναι εφικτή, διότι:

 

 1. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Κ.Φ.Ε. και των Ε.Κ. είναι εντελώς διαφορετικό. Τα Ε.Κ. έχουν δομή σχολικής μονάδας και απευθύνονται αποκλειστικά σε μαθητές συγκεκριμένων ΕΠΑ.Λ. Τα Ε.Κ.Φ.Ε. απευθύνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επικράτειας.
 2. Στα ΕΠΑ.Λ. τα μαθήματα χωρίζονται σε θεωρητικά και εργαστηριακά ενώ το ίδιο και οικαθηγητές που τα διδάσκουν. Ένας εργαστηριακός καθηγητής μπορεί με πρόσφατο νόμο να διδάξει και θεωρητικό μάθημα, όχι όμως παραπάνω από το 25% του ωραρίου του. Όλα τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. ανήκουν και υποστηρίζονται από το Ε.Κ. με τον εξής τρόπο: στην αρχή της χρονιάς το ωρολόγιο πρόγραμμα σε κάθε ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε θεωρία και εργαστήριο και συντάσσεται σε συνεργασία με το Ε.Κ. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να συμβεί για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών αφού επί του παρόντος τα μαθήματα αυτά είναι δύσκολο να γίνουν αποκλειστικά εργαστηριακά. Εξ άλλου ούτε στα ΕΠΑ.Λ. οι Φυσικές Επιστήμες είναι εργαστηριακό μάθημα. Άρα τα στελέχη των Ε.Κ.Φ.Ε., όντας μέλη των Ε.Κ. δεν θα μπορούν να έχουν εργαστηριακό ωράριο.
 3. Το εργαστήριο των Ε.Κ.Φ.Ε. δεν μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά με επισκέψεις μαθητών αφού δεν είναι δυνατό να συνταχθεί ένα 18 ωρών εβδομαδιαίο και σταθερό πρόγραμμα για όλο τον χρόνο ώστε να καλυφθεί το ωράριο του υπευθύνου με αυτές τις επισκέψεις. Και αφού αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, δεν μπορεί ο Ε.Κ.Φ.Ε. να λειτουργήσει όπως και οι άλλοι εργαστηριακοί καθηγητές του Ε.Κ. Συνεπώς σύντομα θα αποτελέσει παραφωνία μέσα στο Ε.Κ.έχοντας άλλες αρμοδιότητες και δραστηριότητες με αποτέλεσμα  πρακτικά να αποβληθεί από την εν λόγω δομή.
 4. Η μεταφορά του εξοπλισμού κυρίως, αλλά και του διδακτικού υλικού που έχει εκπονηθεί και διατίθεται από τις ιστοσελίδες των Ε.Κ.Φ.Ε., και η ενσωμάτωσή τους στα Ε.Κ., δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί ως πρόβλημα πρακτικό αλλά και οικονομικό.

 

Επιχειρώντας να προτείνουμε λύση στα προβλήματα ένταξής μας στις νέες δομές, θεωρούμε ότι η δράση και ο ρόλος των Ε.Κ.Φ.Ε. συνάδουν με την ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με καθορισμένο και διακριτό ρόλο από τους Περιφερειακούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Επιμόρφωσης και με ξεχωριστή προκήρυξη για τις θέσεις των Υπευθύνων. Προτείνεται τα Ε.Κ.Φ.Ε να λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στις υπάρχουσες υποδομές τους, ώστε να εξακολουθούν να αποτελούν τα κέντρα στήριξης και προαγωγής της εργαστηριακής και πειραματικής διδασκαλίας, της αξιοποίησης των σχολικών εργαστηρίων και της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο σύνολο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Εναλλακτικά τα Ε.Κ.Φ.Ε. θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μία υποδομή του Κ.Ε.Σ.Υ., μαζί με τα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., με ενδεικτικές αρμοδιότητες ως προς τα Ε.Κ.Φ.Ε. τις εξής:

 1. Την υποστήριξη, λειτουργία και αξιολόγηση των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών  των σχολείων και την ενθάρρυνση- καθοδήγηση για τη δημιουργία εργαστηρίων σε σχολεία που δεν έχουν την αντίστοιχη υποδομή.
  1. ΤηνΕπιμόρφωση των αντίστοιχων καθηγητώνσε θέματα εργαστηρίων και ΤΠΕ.
 2. Την υποδοχή μαθητών στο Εργαστήριο του Ε.Κ.Φ.Ε.και υποστήριξή τους σε εργαστηριακά θέματα που έχουν να κάνουν με την θεματική εβδομάδα, τις συνθετικέςδημιουργικές εργασίες, ταεκπαιδευτικά προγράμματα STEM, τηναειφόρο ανάπτυξη, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών.
 3. Τη δημιουργία αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού και τη δημοσιοποίησή τους μέσα από το διαδίκτυο.

Ο από κοινού επιμορφωτικός ρόλος των Ε.Κ.Φ.Ε.– ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι και εφικτός, αφού οι υπεύθυνοι αυτών των δομών είναι πολύ υψηλών προσόντων και επιπλέον με μεγάλη εμπειρία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και αναγκαίος για οικονομικούς λόγους, αφού δεν θα χρειαστούν επιπλέον πόροι για αυτόν τον σκοπό.

Στο παράρτημα που ακολουθεί, αναφέρουμε, συνοπτικά, τον ρόλο και τηλειτουργία των Ε.Κ.Φ.Ε. έως σήμερα.

Η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.,ως επιστημονικό σωματείο των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε., είμαστε στην διάθεσή σας να συνδιαμορφώσουμε το πλαίσιο και τον ρόλο των Ε.Κ.Φ.Ε. στον νέο φορέα.

 

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.

 

 

Η Πρόεδρος

 

 

 

Ε. Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη

Φυσικός

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω

 

Η Γραμματέας

 

 

 

Μαρία Τσακίρη

Φυσικός DEA

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου

 

 

 

|
Ροή Ειδήεων

11:14 | Ελλάδα
Kύμα ζέστης με ''38αρια'' από σήμερα...


11:02 | Πρέβεζα
Πρόγραμμα θερινων εκδηλώσεων στο δήμο Πάργας


15:10 | Πρέβεζα
Σύλληψη 34χρονου στον Μύτικα Πρέβεζας, για κατοχή αρχαίων αντικειμένων ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας


14:00 | Πρέβεζα
''Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ'' στην Πρέβεζα


13:30 | Ελλάδα
Κατάφεραν το ακατόρθωτο στην ΕΡΤ, ζημιά 2,7εκ από τα τηλεοπτικά του μουντιάλ


13:11 | Πρέβεζα
Την Τετάρτη τα αποκαλυπτήρια της Ακτίας Γοργόνας


12:05 | Ήπειρος
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 17χρονο συνεπιβάτη δικύκλου


16:10 | Ελλάδα
Απεβίωσε αιφνιδίως ο Σωκράτης Κόκκαλης junior


09:36 | Πρέβεζα
Οι προτάσεις και η τοποθέτηση T.Παππά στην ημερίδα για τον Αθλητικό Τουρισμό στην Πρέβεζα


09:12 | Ελλάδα
Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής 15-7-2018


12:59 | Πρέβεζα
Στην Πρέβεζα σήμερα μεγάλα ονόματα από τον χώρο της καλαθοσφαίρισης!


19:30 | Παραπολιτικά
Ντιρλα πάλι ο Jean Claude Junker [Video]


12:36 | Life&Style
20 πράγματα που οι άντρες βαρέθηκαν να ακούν από τις γυναίκες


23:46 | Παραπολιτικά
Εκτός απο τα εργασιακά η κυβέρνηση φροντίζει και για την παγκόσμια ειρήνη


22:22 | Πολιτική
Kolotoumba Χαν μετά τον σάλο: Δεν εννοούσα αλλαγή συνόρων αλλά την ΑΟΖ Ελλάδας - Αλβανίας