ΩΡΑ
09:40
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
23-2-2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠρέβεζαΣυνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας με 69 θέματα


 

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 26-02-2018.

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 26/02/2018, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση επί αιτήματος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων για τις

συντάξεις χηρείας λόγω θανάτου.

2. Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κάθε πληγέντα του

Δήμου Πρέβεζας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα 1& 2 Δεκεμβρίου

2017.

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έ

ΗΠΕΙΡΟΥ» (Υποέργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>> ).

7. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής

Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «Διάνοιξη –

κατασκευή οδού στο ΔΔ Καμαρίνας» προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.)

21.000,00 ΕΥΡΩ.

8. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής

Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «Eπισκευή –

Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Πρέβεζας», Προϋπολογισμού (με

Φ.Π.Α.) 8.000,00 €.

9. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής

Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο:

«Ασφαλτόστρωση οδού ''Πάροδος Κολοκοτρώνη στη θέση 2ο Λύκειο

Πρέβεζας » προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 27.000,00 ΕΥΡΩ.

10. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ

ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005-

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΩΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού

300.000,00 €.

11. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Τελικού–

Μειωτικού) του έργου:«Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε

ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

12. Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής

(ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ), σύμφωνα με την αριθμ. 69/2018

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

13. Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση χρήσης

κοινοχρήστου χώρου έτους 2018, σύμφωνα με την αριθμ. 6/2018

απόφασή της .

14. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018

στους ΟΤΑ α΄βΑθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, έτους 2018.

16. Αποδοχή πίστωσης από Περιφέρεια Ηπείρου.

17. Διόρθωση περιγραφής ΚΑ εξόδου.

18. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη

Λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Α΄κατανομή), των Σχολείων

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

19. Έγκριση δαπάνης για την δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών με

τίτλο ”NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”.

20. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την

συνδρομή των ακτών του Δήμου Πρέβεζας, στο πρόγραμμα

{ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ}». Έτους 20187.

Σελ. 2 από 6

21. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος για τους

εργαζόμενους του Δήμου και έγκριση διενέργειας ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

22. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

23. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΤΟΣ 2018.

24. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

25. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(SERVICE) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

26. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης στη θέση «ΚΑΥΚΑΝΙΑ» Τοπικής

Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας,

για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

27. Εξέταση αίτησης για παράταση μισθωτικών σχέσεων των υπ΄ αριθ. 07

και 08 καταστημάτων του Εμπορικού Κέντρου Τ. Κ. Ωρωπού,

Δημ.Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

28. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -09- καταστήματος του Εμπορικού

Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου,

Δήμου Πρέβεζας.

29. Εκμίσθωση δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου στη θέση "ΚΥΑΝΗ

ΑΚΤΗ", Δημ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

30. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΣΕΖΙΑ» Τοπικής

Κοινότητας Σκιαδά, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας,

για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

31. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση "ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ" στην

Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

32. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 17,00 τ.μ. Τ.Κ. Άνω Ράχης,

Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

33. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΑΛΝΤΖΑ» Τοπικής

Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου

Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

34. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΑΛΝΤΖΑ» Τοπικής

Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου

Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

35. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ» Τοπικής

Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου

Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

36. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "ΒΙΓΛΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ" στην

Τ.Κ. Καναλίου, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

37. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα

Λούρου, Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

Σελ. 3 από 6

38. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση "ΦΡΑΞΥΛΑ" Τ.Κ.

Ριζών, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

39. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “Καθαρισμός

κουρτινών της Θεοφανείου Αίθουσα Τέχνης “.

40. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “Ηχητική κάλυψη των

καρναβαλικών παρελάσεων”.

41. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Ιατρική

παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας” για τον

μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017.

42. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Ιατρική

παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας” για τον

μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017.

43. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών

Παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον

μήνα Ιανουάριο .

44. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών

Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον

μήνα Ιανουάριο .

45. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 1-

2/12/2017 ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ» .

46. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

47. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και

μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

2017-18, μηνός Ιανουαρίου 2018.

48. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφορά

ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου

Πρέβεζας, μηνός Ιανουαρίου 2018.

49. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Φροντίδα και

καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού κυνοκομείου(4η

πιστοποίηση).

50. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας :

«Εργασίες πυροπροστασίας Δήμου Πρέβεζας (ΔΕ Πρέβεζας, ΔΕ

Λούρου, ΔΕ Ζαλόγγου)».

51. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια κάδων

απορριμμάτων 2018».

52. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών

για τα οχήματα και μηχανήματα Δήμου Πρέβεζας 2018».

53. Έγκριση ανανέωσης Σύμβασης Συνεργασίας με Ελληνική Εταιρία

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ).

54. Έγκριση 1ης /2018 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών

-μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου

Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2017-2018».

Σελ. 4 από 6

55. Έγκριση μετατροπής του 5ου Παιδικού Σταθμού (περιοχής Ελαιώνα )

Δήμου Πρέβεζας σε Βρεφονηπιακό Σταθμό (περιοχής Ελαιώνα )

Δήμου Πρέβεζας . Έγκριση δυναμικότητας Βρεφονηπιακού Σταθμού

(περιοχής Ελαιώνα ) Δήμου Πρέβεζας .

56. ΄Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το Δ.Ι.Ε.Κ Πρέβεζας

για την υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των

σπουδαστών ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων έτους 2017-

2018” .

57. Διοργάνωση συνάντησης εργασίας και εργαστηρίων /σεμιναρίων

Στρατηγικού Σχεδιασμού στο στελεχικό δυναμικό και σε αιρετούς του

Δήμου Πρέβεζας από το Έργο Τεχνικής Βοήθειας του Συμβουλίου της

Ευρώπης.

58. Διόρθωση της αριθ. 442/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ39ΩΞΧ-ΡΞΓ) απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Kαθιέρωση διαφορετικού ωραρίου

καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας

υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοιν.Προστασίας, Παιδείας και Δια βίου

Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας”.

59. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων - επιτροπών του άρθρου 221 του

Ν.4412/2016 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος

Καθαριότητας & Πρασίνου για το έτος 2018.

60. Σύσταση επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης

βλαβών.

61. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μελών συντονιστικού οργάνου

πολιτικής προστασίας του Δήμου.

62. Λήψη απόφασης αποδοχής η όχι δακοκτονίας για το έτος 2018.

63. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης διοργάνωσης “Εαρινής

γιορτής των τεχνών” του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με

τοπικούς δημιουργούς-καλλιτέχνες , δαπάνης και διάθεση πίστωσης .

64. Έγκριση πραγματοποίηση εκδήλωσης , αναβίωσης παλαιού τοπικού

εθίμου “σπάσιμο σταμνών την 1η Ανάσταση , δαπάνης και διάθεσης

Πίστωσης .

65. Έγκριση πραγματοποίησης παιδικής πασχαλινής εκδήλωσης ,

δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

66. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

67. Διαγραφή ποσών από τέλη ύδρευσης κι αποχέτευσης ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ.

68. Διαγραφή κι επαναβεβαίωση χρεώσεων οφειλετών.

69. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός

έδρας.

|


Ροή Ειδήεων

19:32 | Πρέβεζα
''Ο δήμος της καρδίας μας'' έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του


18:24 | Πρέβεζα
Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιμετρική οδό του Κάστρου Αγ.Ανδρέα ενέκρινε η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου


12:44 | Πρεβεζα
Με την υπογραφή ενός σημαντικού έργου ξεκινά τη νέα χρονιά η ΔΕΥΑΠ.


11:20 | Ελλάδα
Τα Κυριακάτικα πρωτοσέλιδα 16-2-2020


11:02 | Πρέβεζα
Το MEGA ξανα στους δέκτες σας - Για την Πρέβεζα ενεργό στην θέση 12


22:52 | Πρέβεζα
Καραμανλής ... μέχρι το Μάιο η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για το Ακτιο Αμβρακία


21:25 | Αθλητικά
Η UEFA απέκλεισε την Μάντσεστερ Σίτι από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για δύο χρόνια


15:01 | Πρέβεζα
Ο Δήμος Πρέβεζας ''ταξίδεψε'' στη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού του Μιλάνο


13:02 | Πρέβεζα
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΝΑΜ για την υλοποίηση του έργου''Υδρευση Λούρου από Πηγές Σκάλας''.


11:26 | Πρεβεζα
Ανακοίνωση του Δήμου Πρέβεζας για τις εκταφές στο Κοιμητήριο της πόλης


16:25 | Ήπειρος
Πρόσκληση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την αναβάθμιση δεξιοτήτων ανέργων στην αγορά εργασίας


14:09 | Ήπειρος
Σύλληψη γιατρού για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος


13:50 | Πολιτική
Προσφυγικό-Μεταναστευτικό : Η κυβέρνηση επιτάσσει χώρους για κλειστά κέντρα στα νησιά


13:00 | Πρεβεζα
Εικόνες από την λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Χαραλάμπους στην Πρεβεζα