ΩΡΑ
12:28:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
28 ?????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ????????? ????????: ?????????? ?????????? ???? ???????? ??????...


Σας ενημερ?νουμε ?τι απ? τις αρχ?ς Δεκεμβρ?ου του 2010, λειτουργο?ν σε ?λη την Ελλ?δα τμ?ματα του προγρ?μματος «Οδυσσ?ας» για την εκπα?δευση των μεταναστ?ν στην ελληνικ? γλ?σσα, την ελληνικ? ιστορ?α και τον ελληνικ? πολιτισμ?. Στο νομ? Πρ?βεζας λειτουργο?ν ?δη δ?ο τμ?ματα στην Π?ργα και ?να στην Πρ?βεζα.

 Το πρ?γραμμα  οργ?νωσε και λειτουργε? η Γενικ? Γραμματε?α Δια Β?ου Μ?θησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργε?ου Παιδε?ας Δι? Β?ου Μ?θησης και Θρησκευμ?των. Η υλοπο?ηση του ?ργου ?χει ανατεθε? στο Ινστιτο?το Διαρκο?ς Εκπα?δευσης Ενηλ?κων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) που υπ?γεται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Το ?ργο εντ?σσεται στοΕπιχειρησιακ? Πρ?γραμμα «Εκπα?δευση και Δια Β?ου Μ?θηση» του Υπουργε?ου Παιδε?ας Δια Β?ου Μ?θησης και Θρησκευμ?των και συγχρηματοδοτε?ται απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση και το Ελληνικ? Δημ?σιο.

       O «Οδυσσ?ας» απευθ?νεται σε Πολ?τες της Ευρωπα?κ?ς ?νωσης (Ε.Ε.) και σε υπηκ?ους Τρ?των χωρ?ν ανεξαρτ?τως καταγωγ?ς, απ? την ηλικ?α των 16 ετ?ν και ?νω, που διαμ?νουν ν?μιμα στη χ?ρα μας. Η ολοκλ?ρωση του προβλεπ?μενου κ?κλου σπουδ?ν δ?νει στους εκπαιδευ?μενους τη δυνατ?τητα να συμμετ?χουν στις Εξετ?σεις Πιστοπο?ησης Ελληνομ?θειας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., το οπο?ο θεωρε?ται απαρα?τητη προ?π?θεση για την απ?κτηση απ? τους Υπηκ?ους τρ?των χωρ?ν του καθεστ?τος του επ? μακρ?ν διαμ?νοντος, σ?μφωνα με την ελληνικ? Νομοθεσ?α.

            Το Πρ?γραμμα Εκπα?δευσης διαρθρ?νεται σε δ?ο επ?πεδα, Α1 και Α2, δι?ρκειας 125 και 175 ωρ?ν αντ?στοιχα. Οι υποψ?φιοι κατατ?σσονται στο επ?πεδο Α1 και Α2 κατ?πιν αξιολ?γησης του επιπ?δου ελληνομ?θειας, με χρ?ση κατ?λληλου «εργαλε?ου αν?χνευσης γλωσσικ?ν δεξιοτ?των». Τα μαθ?ματα παρ?χονται δωρε?ν, και δεν ε?ναι επιδοτο?μενα. Γ?νεται προσπ?θεια οι χ?ροι διδασκαλ?ας να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πλησι?στερα στον τ?πο/-ους διαμον?ς των εκπαιδευομ?νων μεταναστ?ν. Τα ωρ?ρια προσαρμ?ζονται –στο μ?τρο του δυνατο?- στις αν?γκες των εκπαιδευομ?νων. Ο κ?θε εκπαιδευ?μενος υποχρεο?ται να παρακολουθ?σει συστηματικ? το εκπαιδευτικ? πρ?γραμμα στο οπο?ο ?χει ενταχθε?. Το ?ριο των απουσι?ν καθορ?ζεται στο 20% επ? του συν?λου των ωρ?ν.

Οι ενδιαφερ?μενοι μπορο?ν να δηλ?νουν συμμετοχ? στο Κ.Ε.Ε. Πρ?βεζας (π?σω απ? το 2ο Λ?κειο Πρ?βεζας, στο ισ?γειο)

 κ?θε Δευτ?ρα και Π?μπτη απ? 14.00 ?ως 17.00 . Τηλ?φωνα  Επικοινων?ας .: 2682051880 6972819319.

Υπε?θυνη προγρ?μματος Ν. Πρ?βεζας : Π?λιου ?ννα

|Ροή Ειδήεων

12:15 | Πρέβεζα
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις : Με μια πρωτιά και δύο διακρίσεις επέστρεψε από την Πάτρα η ΓΕ Πρέβεζας


11:02 | Πρέβεζα
Δυναμικά ξεκίνησε στη Νάουσα ο Αθλητικός Σύλλογος Πρέβεζας ''ΕΥΖΗΝ''


09:39 | Πρέβεζα
107 χρόνια από την απελευθέρωση της Πρέβεζας - Η μάχη της Νικόπολης


08:45 | Πρέβεζα
Παιδικό θεατρο ''Ρουμπελστίλτσκιν'' την Παρασκευή στην Πρέβεζα


09:21 | Πρέβεζα
Θηροφύλακες εντόπισαν παράνομη παγίδα θήρας στην περιοχή μεταξύ Ωρωπού και Καμαρίνας


11:30 | Πρέβεζα
Μια επιστολή από την απελευθερωμένη Πρέβεζα, Νοέμβριος 1912


11:14 | Αρθρογραφία
Μια ζωή γεμάτη ''αριστερά'' κριτήρια.


10:14 | Πρέβεζα
Εκδήλωση για την επέτειο ανατίναξης του ναρκαλιευτικού πλοίου ''Πηνειός''


19:25 | Πρέβεζα
Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς


18:34 | Πρέβεζα
Δημιουργία Δικτύου Εθελοντισμού στο Δήμο Πρέβεζας


18:04 | Πρέβεζα
Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με το Σύλλογο Τριτέκνων του Νομού


10:01 | Αθλητικά
Απίθανο νικητήριο buzzer beater από Πρέπελιτς στο Πανταλόνα - Νταρουσάφακα [Video]


13: | Πρέβεζα
Tα παιδιά της Πρέβεζας εκπαιδεύονται και....σώζουν ζωές-


10:35 | Ελλάδα
Έρχεται το τέλος των ταμείων στα σούπερ μάρκετ


10:14 | Κόσμος
Γαλλικό ''βέτο'' στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις για Αλβανία και Σκοπίων