ΩΡΑ
12:28:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
28 ?????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ????????? ????????: ?????????? ?????????? ???? ???????? ??????...


Σας ενημερ?νουμε ?τι απ? τις αρχ?ς Δεκεμβρ?ου του 2010, λειτουργο?ν σε ?λη την Ελλ?δα τμ?ματα του προγρ?μματος «Οδυσσ?ας» για την εκπα?δευση των μεταναστ?ν στην ελληνικ? γλ?σσα, την ελληνικ? ιστορ?α και τον ελληνικ? πολιτισμ?. Στο νομ? Πρ?βεζας λειτουργο?ν ?δη δ?ο τμ?ματα στην Π?ργα και ?να στην Πρ?βεζα.

 Το πρ?γραμμα  οργ?νωσε και λειτουργε? η Γενικ? Γραμματε?α Δια Β?ου Μ?θησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργε?ου Παιδε?ας Δι? Β?ου Μ?θησης και Θρησκευμ?των. Η υλοπο?ηση του ?ργου ?χει ανατεθε? στο Ινστιτο?το Διαρκο?ς Εκπα?δευσης Ενηλ?κων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) που υπ?γεται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Το ?ργο εντ?σσεται στοΕπιχειρησιακ? Πρ?γραμμα «Εκπα?δευση και Δια Β?ου Μ?θηση» του Υπουργε?ου Παιδε?ας Δια Β?ου Μ?θησης και Θρησκευμ?των και συγχρηματοδοτε?ται απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση και το Ελληνικ? Δημ?σιο.

       O «Οδυσσ?ας» απευθ?νεται σε Πολ?τες της Ευρωπα?κ?ς ?νωσης (Ε.Ε.) και σε υπηκ?ους Τρ?των χωρ?ν ανεξαρτ?τως καταγωγ?ς, απ? την ηλικ?α των 16 ετ?ν και ?νω, που διαμ?νουν ν?μιμα στη χ?ρα μας. Η ολοκλ?ρωση του προβλεπ?μενου κ?κλου σπουδ?ν δ?νει στους εκπαιδευ?μενους τη δυνατ?τητα να συμμετ?χουν στις Εξετ?σεις Πιστοπο?ησης Ελληνομ?θειας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., το οπο?ο θεωρε?ται απαρα?τητη προ?π?θεση για την απ?κτηση απ? τους Υπηκ?ους τρ?των χωρ?ν του καθεστ?τος του επ? μακρ?ν διαμ?νοντος, σ?μφωνα με την ελληνικ? Νομοθεσ?α.

            Το Πρ?γραμμα Εκπα?δευσης διαρθρ?νεται σε δ?ο επ?πεδα, Α1 και Α2, δι?ρκειας 125 και 175 ωρ?ν αντ?στοιχα. Οι υποψ?φιοι κατατ?σσονται στο επ?πεδο Α1 και Α2 κατ?πιν αξιολ?γησης του επιπ?δου ελληνομ?θειας, με χρ?ση κατ?λληλου «εργαλε?ου αν?χνευσης γλωσσικ?ν δεξιοτ?των». Τα μαθ?ματα παρ?χονται δωρε?ν, και δεν ε?ναι επιδοτο?μενα. Γ?νεται προσπ?θεια οι χ?ροι διδασκαλ?ας να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πλησι?στερα στον τ?πο/-ους διαμον?ς των εκπαιδευομ?νων μεταναστ?ν. Τα ωρ?ρια προσαρμ?ζονται –στο μ?τρο του δυνατο?- στις αν?γκες των εκπαιδευομ?νων. Ο κ?θε εκπαιδευ?μενος υποχρεο?ται να παρακολουθ?σει συστηματικ? το εκπαιδευτικ? πρ?γραμμα στο οπο?ο ?χει ενταχθε?. Το ?ριο των απουσι?ν καθορ?ζεται στο 20% επ? του συν?λου των ωρ?ν.

Οι ενδιαφερ?μενοι μπορο?ν να δηλ?νουν συμμετοχ? στο Κ.Ε.Ε. Πρ?βεζας (π?σω απ? το 2ο Λ?κειο Πρ?βεζας, στο ισ?γειο)

 κ?θε Δευτ?ρα και Π?μπτη απ? 14.00 ?ως 17.00 . Τηλ?φωνα  Επικοινων?ας .: 2682051880 6972819319.

Υπε?θυνη προγρ?μματος Ν. Πρ?βεζας : Π?λιου ?ννα

|


Ροή Ειδήεων

12:44 | Πρέβεζα
Συνάντηση Δημάρχου Πρέβεζας με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα του Δήμου με επίκεντρο τη διπλή διεθνή διάκριση της περιοχής


11:09 | Πρέβεζα
Κοινωνικός Τουρισμός: Δωρεάν διακοπές από ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ και υπουργείο Τουρισμού για 829.000 ωφελούμενους


10:52 | Πρέβεζα
Η Πρέβεζα ανοίγει την αγορά


10:07 | Πρέβεζα
Οι εποχικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μονολίθι


12:44 | Ελλάδα
Νέοι κανόνες για τις παραλίες- Δείτε τι θα ισχύσει......


11:53 | Πρέβεζα
Τετάρτη 3 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου. Αφήνουμε τα αυτοκίνητα σπίτι και κυκλοφορούμε με ποδήλατο!


10:35 | Ελλάδα
Επίκαιρη Ερώτηση στο Ελληνικό κοινοβούλιο για την Αμβρακία Οδό


09:05 | Πρέβεζα
Συλλυπητήριο μήνυμα για τη φοιτήτρια Αλεξάνδρα Μπιστολάκη


11:09 | Ήπειρος
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών


10:07 | Πρέβεζα
Στο Open η Πρέβεζα με live μετάδοση από το Μονολίθι [Video]


14:03 | Πολιτική
Ανακοινώνεται η λίστα με τις χώρες, που από τις 15 Ιουνίου, ΄΄ανοίγουν τα σύνορα'' για τους τουρίστες


16:41 | Πολιτική
Οι αποφάσεις του σημερινού υπουργικού συμβουλίου


16:31 | Πρέβεζα
Προβολή της Πρέβεζας μέσω της καμπάνιας του ΕΟΤ


15:55 | Πρέβεζα
Μονοδρομήσεις στο Μονολίθι αποφασίζει το ΔΣ Πρέβεζας - Δείτε τις αλλαγές που προωθούνται


13:22 | Πρέβεζα
Οι παραλίες της Πρέβεζας στους '' Αταίριαστους '' του ΣΚΑΙ [Video]


10:02 | Πολιτική
Ταμείο ανάκαμψης: Πακέτο των 750 δισ. ....32 δισ. στην Ελλάδα, πού θα πάνε τα χρήματα, πώς θα δοθούν