ΩΡΑ
13:12
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
20-5-2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠρέβεζαΤην Κυριακή ψηφίζουμε και για τις κοινότητες - Μάθε τις αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου


Την προσεχη Κυριακή εκτός από τις ευρωκλογές τις περιφέρεις και τους δήμους γίνεται και η ψηφοφορία για τις τοπικές κοινότητες.

Για πρώτη φορά οι τοπικές κοινότητες είναι ανεξάρτητες από τις υποψηφιότητες των δημοτικών συνδυασμών.

Έτσι σε κάθε εκλογικό κέντρο οι υποψήφιοι θα εκλέξουν τους εκπροσώπους τους σε διαφορετική κάλπη.


Ποιες είναι όμως οι αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου;

OI Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας

1. Το συμβούλιο της κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της κοινότητας:

α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

β) αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των δήμων, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παρ. 4 Α του άρθρου 259,

γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

δ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

2. Το συμβούλιο της κοινότητας εκφράζει επίσης γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της κοινότητας,

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας,

ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,

στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,

η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,

θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,

ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,

ιγ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,

ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.

3. Μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντα τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο.

4. Τα συμβούλια των κοινοτήτων άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου των κοινοτήτων έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων, που προβλέπονται στo άρθρο 82 του παρόντος.

5. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση διαβιβάζει στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.

Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται και στα συμβούλια των κοινοτήτων.

6. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων είναι εκτελεστές από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδικότερη διάταξη νόμου.

7. Οι εκτελεστές πράξεις των συμβουλίων των κοινοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 227».

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

1. α) Πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος

του πλειονοψηφήσαντος συνδυασµού στην τοπική κοινότητα που έχει

λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης και σε περίπτωση

ισοψηφίας αυτός που είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση της

ανακήρυξης.

β) Αν η θέση του προέδρου του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας

µείνει κενή λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωµα ή

εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του καταλαµβάνει ο

επόµενος σε σταυρούς προτίµησης στην τοπική κοινότητα.

γ) Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι µέλος του

τοπικού συµβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Ο πρόεδρος

του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας µετέχει στις συνεδριάσεις του

δηµοτικού συµβουλίου µε δικαίωµα ψήφου, όταν στην ηµερήσια

διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική

κοινότητα.

2. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες

αρµοδιότητες:

α) µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και

αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες

συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του

αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος

των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, β) µεριµνά για

την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται µε την

αρµόδια υπηρεσία του δήµου για την καλή τήρηση αυτής, γ) λαµβάνει

µέτρα για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα

στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτε

αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζηµιών µικρής

κλίµακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµιουργείται

άµεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας,

ενηµερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρµόδιο αντιδήµαρχο

ή τον πρόεδρο της ∆ΕΥΑ, δ) µεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών και

την καλή λειτουργία του δικτύου δηµοτικού φωτισµού και συνεργάζεται

γι` αυτό µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, ε) µεριµνά για την καλή

κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών

και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του

δήµου, στ) µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση και την

ευταξία του κοιµητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την

κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών µνηµείων και

εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακοµιδής οστών, ζ)

καταγράφει τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που µπορεί να

συµβάλλει στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι

υπεύθυνος της οµάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την

κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών

καταστροφών συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του δήµου ενώ κατά

τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιµετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών

καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχών, η) είναι

υπεύθυνος για την προστασία της δηµοτικής περιουσίας στα όρια της

τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αµελλητί στον

δήµαρχο ή στον αρµόδιο αντιδήµαρχο ζηµίες ή προσβολές των

ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δήµου, θ) εισηγείται στο τοπικό

συµβούλιο θέµατα της αρµοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του

τοπικού συµβουλίου, ι) ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή,

που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις, ια) καλεί τους κατοίκους

και τους φορείς, τουλάχιστον µία φορά κατ΄ έτος σε συνέλευση, σε

συνεργασία µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο .

3. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει µέσα σε

10 ηµέρες από τη συνεδρίαση, στον δήµαρχο, αποσπάσµατα των

πρακτικών του συµβουλίου, όπου περιλαµβάνεται κάθε απόφαση του

συµβουλίου χωριστά, µαζί µε αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης.

Άρθρο 4

Αρµοδιότητες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας

Το συµβούλιο ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες στα όρια της τοπικής

κοινότητας:

1. ∆ιατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό συµβούλιο για τα ακόλουθα θέµατα:

α) τον ορισµό των υπηρεσιακών µονάδων του δήµου που υπάρχει ανάγκη να

λειτουργήσουν στην περιφέρειά του,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήµου, που βρίσκονται στην τοπική

κοινότητα,

γ) την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιµων εκτάσεων που βρίσκονται στην

περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,

ε) την εκµίσθωση, χωρίς δηµοπρασία, δηµοτικών δασικών εκτάσεων που

βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,

στ) για την εκποίηση, εκµίσθωση δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και

δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της

τοπικής κοινότητας.

2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:

α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών

β) τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υ

γ) τους χώρους στάθµευσης οχηµάτων

3. Εισηγείται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του που λαµβάνεται µε την

απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, στο δηµοτικό συµβούλιο, όταν ληφθεί

από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων και

ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και

πολύτεκνους, καθώς και τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή

από αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα,

καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής

βοήθειας».

4. ∆ιατυπώνει στην οικονοµική επιτροπή σύµφωνη γνώµη για την αποδοχή

κληροδοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και

αποκλειστικά για τοπική κοινότητα

5. Προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την

εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

6. Εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού

χαρακτήρα που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του

δήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του.

7. Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της τοπικής κοινότητας που,

κατόπιν ελέγχου από την οικεία οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο

προϋπολογισµού του δήµου.

8. Εκτός από τις παραπάνω αρµοδιότητες, το δηµοτικό συµβούλιο στην αρχή

κάθε δηµοτικής περιόδου, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη

πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και δηµοσιεύεται σε µία (1)

τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και αναρτάται στην

ιστοσελίδα του δήµου, µπορεί να αναθέτει την άσκηση αρµοδιοτήτων στα

συµβούλια των τοπικών κοινοτήτων, εκτός από:

α) την έκδοση κανονιστικών πράξεων,

β) την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων.

γ) τη σύναψη δανείων

δ) τη σύσταση και λειτουργία δηµοτικών ιδρυµάτων και λοιπών δηµοτικών

νοµικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των µελών των συλλογικών

οργάνων που τα διοικούν και

ε) τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία

των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί

τις παραπάνω αρµοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήµος µε τα αρµόδια όργανά

του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δηµοτικό συµβούλιο, µετά από

εισήγηση του κατά τόπου αρµόδιου αντιδηµάρχου.

 

Άρθρο 5

Σύγκληση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας

1. Το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση

του προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα ή όταν το

απαιτούν οι υποθέσεις της τοπικής κοινότητας ή όποτε το ζητήσει, µε γραπτή

αίτηση, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των κατοίκων της τοπικής κοινότητας.

Στην αίτηση αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν

συγκαλέσει το συµβούλιο το αργότερο µέσα

γραφείο της τοπικής κοινότητας. Οι συνεδριάσεις µπορεί να γίνουν και

ηµέρα Κυριακή.

3. Σε περίπτωση κατεπείγουσας σύγκλησης του συµβουλίου, όµως, η

πρόσκληση, που πρέπει να αναφέρει γιατί η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα,

είναι δυνατόν να επιδοθεί ακόµα και την ηµέρα της συνεδρίασης. Για το

κατεπείγον των θεµάτων αποφαίνεται το συµβούλιο πριν από τη συζήτηση.

4. Σε περίπτωση συνεδρίασης ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου των

κατοίκων της κοινότητας, στην πρόσκληση που θα απευθύνει ο πρόεδρος

προς τα λοιπά µέλη του συµβουλίου, δεν µπορεί να θέσει και άλλα θέµατα, τα

οποία αυτός κρίνει ότι πρέπει να συζητηθούν, εκτός από αυτά που υπάρχουν

στη γραπτή αίτηση των κατοίκων.

5. Αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου της τοπικής κοινότητας να

συγκαλέσει το συµβούλιο επί δύο (2) συνεχείς µήνες ή δύο (2) συνεχείς

φορές µπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας και, σε περίπτωση

υποτροπής, της έκπτωσης από το αξίωµά του σύµφωνα µε την πειθαρχική

διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010

Άρθρο 6

Λειτουργία της Τοπικής Κοινότητας - Τόπος Συνεδρίασης - Απαρτία -

Λήψη Αποφάσεων του Συµβουλίου

 

1. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι δηµόσιες

και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του

συµβουλίου.

2. Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των

µελών του εκ των οποίων το ένα πρέπει απαραίτητα να είναι ο πρόεδρος

του.

3. Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας το συµβούλιο

καλείται σε νέα συνεδρίαση που πραγµατοποιείται το νωρίτερο µετά από 24

ώρες στον ίδιο τόπο και µε την ίδια ηµερήσια διάταξη.

4. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέµα

ξεχωριστά και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν

ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας

επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί

την ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά την συνεδρίαση και

η ψήφος του ως αρνητική.

5. Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κάποιο µέλος ή µέλη

αποχωρήσουν και δε συντρέχει πλέον η απαιτούµενη απαρτία των δύο

τρίτων του συµβουλίου, η συνεδρίαση αναβάλλεται καθώς δεν είναι

δυνατόν να ληφθεί απόφαση από ένα µόνο µέλος.

6. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες

από τη συνεδρίαση, στον δήµαρχο, απόσπασµα των πρακτικών του

συµβουλίου, το οποίο περιλαµβάνει κάθε απόφαση του συµβουλίου χωριστά,

µαζί µε αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης.

7. Ο δήµαρχος φροντίζει να τεθούν αµέσως οι αποφάσεις του συµβουλίου

υπόψη των αρµόδιων οργάνων του δήµου τα οποία οφείλουν να τις

µελετήσουν και να ενηµερώσουν σχετικά για κάθε θέµα το συµβούλιο της

τοπικής κοινότητας µέσα σε ένα (1) µήνα.

8. Τα αρµόδια όργανα του δήµου µπορούν: α) να επιστρέψουν την απόφαση

του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας µε παρατηρήσεις για τυχόν

επανεξέταση του θέµατος, β) να την παραπέµψουν στο δηµοτικό συµβούλιο,

γ) να τη διαβιβάσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου για να γίνουν οι

απαραίτητες ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, τα αρµόδια όργανα του δήµου

οφείλουν να ενηµερώνουν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας για τα

µέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεµάτων που περιλαµβάνονται

στις αποφάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας.

9. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, στον οποίο

κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και

υπηρεσιών του δήµου, που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του

συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως

το συµβούλιο τοπικής κοινότητας.

10. Στα συµβούλια των τοπικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της

ηµερήσιας διάταξης του δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού

και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήµου.

Άρθρο 7

Πρακτικά Συνεδρίασης - ∆ιαδικασία Υλοποίησης Αποφάσεων

Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας

1. Στη συνεδρίαση του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας τηρούνται

πρακτικά µε ευθύνη του υπαλλήλου του δήµου που ορίζεται για το σκοπό

αυτό από το δήµαρχο. Τα πρακτικά γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθµηµένο

και µονογραµµένο από δηµόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Γενικός

Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ο υπάλληλος του δήµου

κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά που µονογράφονται

από όσους συµµετέχουν στη συνεδρίαση. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι

αποφάσεις του συµβουλίου και η γνώµη της µειοψηφίας. Υπογράφονται

από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Όταν ένας σύµβουλος

αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα

πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα

αριθµό. Με την έναρξη του νέου έτους αρχίζει και νέα αρίθµηση. Πρακτικό

συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.

2. Οποιοσδήποτε σύµβουλος το ζητήσει, µπορεί να λάβει αντίγραφα των

πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι

δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Το ίδιο δικαίωµα έχει κάτοικος ή δηµότης

µε ειδικό έννοµο συµφέρον ως προς συγκεκριµένο θέµα που αποτέλεσε

αντικείµενο της συνεδρίασης.

3. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, στον οποίο

κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων

και υπηρεσιών του δήµου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του

συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως το

συµβούλιο αυτής.

4. Στο συµβούλιο της τοπικής κοινότητας αποστέλλεται αντίγραφο της

ηµερήσιας διάταξης του δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού

και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήµου.

5. Για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του συµβουλίου τοπικής κοινότητας

ισχύει ό,τι και γι’ αυτές τους δηµοτικού συµβουλίου, δηλαδή τρεις (3)

ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας

δηµοσιεύεται πίνακας στον οποίο σηµειώνονται τα θέµατα που

συζητήθηκαν, ο αριθµός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου

τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο γραφείο της τοπικής κοινότητας. Για

τις δηµοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από τον αρµόδιο υπάλληλο. Με

φροντίδα του προέδρου της τοπικής κοινότητας οι αποφάσεις του

συµβουλίου της αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήµου

6. Οι αποφάσεις του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας δεν αποστέλλονται

υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας

Ο.Τ.Α. Μπορεί να ακυρωθούν όµως αν κριθούν παράνοµες κατά τον

αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας, που ασκεί ο Ελεγκτής Νοµιµότητας. Οι

αποφάσεις όµως του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, που εκδίδονται

ύστερα από µεταβίβαση σε αυτό αρµοδιοτήτων του δηµοτικού συµβουλίου,

κατά το άρθ.84 του Ν.3852/10, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο

νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν:

α) ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, β) αγορά και

εκποίηση ακινήτων, γ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, δ) τη

σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και

εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

Συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης µέσα σε

προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Οι πράξεις των συµβουλίων των

δηµοτικών κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο

συµφέρον µε ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή

Νοµιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 8

Προϋπολογισµός Τοπικής Κοινότητας - Συµµετοχή του Συµβουλίου

στην Κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράµµατος.

1. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του καθορίζει το ανώτατο

ύψος του προϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους της τοπικής

κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συµβούλιο της έως το τέλος

Ιουνίου.

2. Το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του

προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος. Ο

προϋπολογισµός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που

καθορίστηκε, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Το σχέδιο

συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε

εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονοµική επιτροπή έως το τέλος

Αυγούστου.

3. Η οικονοµική επιτροπή εξετάζει: ι. αν οι συνολικές δαπάνες που

αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας

υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό

συµβούλιο για κάθε δηµοτική κοινότητα, ιι. αν οι δαπάνες αφορούν τις

αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο

συµβούλιο της τοπικής κοινότητας και ιιι. αν οι δαπάνες είναι νόµιµες. Η

οικονοµική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο

πάνω, υπό στοιχεία ιι. και ιιι., προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης

του πιο πάνω ποσού, περικόπτει τα επί µέρους κονδύλια.

Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της τοπικής κοινότητας, όπως τελικά

διαµορφώνεται από την οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο

προϋπολογισµού του δήµου.

Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή

δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, καταρτίζεται από

αυτήν.

4. Το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας µε απόφαση, που λαµβάνεται ένα

µήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού

προγράµµατος του δήµου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή, µε σειρά

προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των

κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική

ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό

πρόγραµµα του δήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

5. Στην συνεδρίαση του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας για τη λήψη των

αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί

φορείς της περιφέρειας της, προκειµένο

Έχουν υποχρέωση, µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν

µε επιµέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο.

2. Ο σύµβουλος της τοπικής κοινότητας εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει

κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του

συµφέροντος του συνόλου των κατοίκων της δηµοτικής κοινότητας.

3. Οι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας έχουν τις υποχρεώσεις και τα

καθήκοντα των δηµοτικών συµβούλων κατά το άρθρο 90 του

Ν.3852/2010. Μεριµνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την

τήρηση των αρχών της νοµιµότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας

και της χρηστής διοίκησης.

4. Οι σχετικές διατάξεις, για τα κωλύµατα συµµετοχής στις συνεδριάσεις του

δηµοτικού συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως και στα συµβούλια των

τοπικών κοινοτήτων και ειδικότερα: σύµβουλος τοπικής κοινότητας δεν

µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση

αποφάσεως του συµβουλίου εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το

δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον.

Σύµβουλος που, ενώ είχε κώλυµα, έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει

σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της αργίας,

σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, ενώ η σχετική απόφαση είναι

εκ του νόµου άκυρη.

5. Οι σύµβουλοι τοπικής κοινότητας οφείλουν να εξοφλούν τυχόν οφειλή προς

το δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα, τη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και

αποχέτευσης και τις δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά τις διατάξεις

του άρθρου 15 του Ν. 3852/2010, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών

αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση

αυτής ή, σε περίπτωση άσκησης ένδικών βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε

τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

6. Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς

συνεδριάσεις, µπορεί να επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 234 του Ν.

3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της

έκπτωσης.

7. Σύµβουλος που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα

που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη

του συµβουλίου.

8. Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που

υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες, χωρίς την άδεια του συµβουλίου,

µπορεί να επιβληθεί , σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν.

3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της

έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας.

9. Ο πρόεδρος του συµβουλίου τοπικής κοινότητας υποχρεούται να

ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νοµιµότητας για κάθε περίπτωσή

αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις,

καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου

για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη

αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικής

κοινότητας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος και επιφέρει τις

αντίστοιχες συνέπειες.

Άρθρο 10

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

 

Κάθε τοπική κοινότητα διαθέτει γραφείο.

Το δηµοτικό συµβούλιο καθορίζει, µε την ψήφιση του Οργανισµού

Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τις υπηρεσιακές µονάδες που

λειτουργούν στις τοπικές κοινότητες. Με απόφαση του δηµάρχου, µετά από

εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήµου για

τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των συµβουλίων των τοπικών κοινοτήτων

καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και

διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισµός για τις ανάγκες της τοπικής

κοινότητας.

Άρθρο 11

Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας

1. Με ευθύνη του προέδρου του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας σε

συνεργασία µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι

φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον µια φορά κατ` έτος σε

συνέλευση και προτείνουν στα αρµόδια όργανα του δήµου, ανάλογα µε

το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις

προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να

αναλάβει ο δήµος ιδίως ως προς: α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους, β) τη

λήψη µέτρων για την προστασία των ηλικιωµένων και των παιδιών στο

πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήµου, γ) τα έργα που πρέπει να

εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα, δ) την παροχή υπηρεσιών για την

τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας, ε) την

εφαρµογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραµµάτων και

στ) κάθε άλλο θέµα που αφορά την τοπική κοινότητα.

2. Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του

δήµου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέµατα λαµβάνονται από τους

παρόντες µε σχετική πλειοψηφία.

Άρθρο 12

Ψήφιση - Τροποποίηση Κανονισµού - Ερµηνεία ∆ιατάξεων του

Κανονισµού

Η ψήφιση του παρόντος Κανονισµού γίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.

Το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να τροποποιήσει τον παρόντα

κανονισµό, τηρουµένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό εφαρµογή έχουν

οι διατάξεις του νόµου, ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας όπως ισχύει, ο

Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και γενικότερα η

νοµοθεσία στην οποία στηρίχθηκε η σύνταξή του.

Άρθρο 12

Ισχύς Κανονισµού

Ο παρών Κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία ψήφισής του από

το δηµοτικό συµβούλιο.

 

|


Ροή Ειδήεων

17:05 | Πρέβεζα
Συνεδριάζει το δημοτικοό συμβούλιο για προσφυγικό και Εξόρυξη υδρογονανθράκων


14:45 | Ήπειρος
Έκτακτο Δελτίο Ε.Μ.Υ. για εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων


14:24 | Πρέβεζα
Η ''Στροφή στο μέλλον'' για τα έργα του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στην Πρέβεζα


14:02 | Πρέβεζα
Αύριο Σάββατο η εναρξη του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Χαράς


16:25 | Πρέβεζα
Με τον σκύλο στην εξεδρα [Video]


14:02 | Πρέβεζα
Με την τιμητική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας η επιστημονική Ημερίδα για τον Επίκτητο την Κυριακή στην Πρέβεζα.


00:12 | Ελλάδα
Ισχυρή σεισμική δόνηση πριν από λίγο μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου


20:00 | Πρέβεζα
Νέες διακρίσεις για τον Αθλητικό Σύλλογο Πρέβεζας ''ΕΥΖΗΝ''


14:25 | Life&Style
Έφυγε από τη ζωή στα 61 της η τραγουδίστρια των Roxette


13:43 | Πρέβεζα
Συμβολικός αντιγριππικός εμβολιασμός από τον Δήμο και τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας


13:02 | Ήπειρος
Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού


15:55 | Πρέβεζα
Ανθρωπιστικη βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Αλβανίας από την Μητρόπολη Πρέβεζας


15:39 | Πρέβεζα
Πρόσκληση σε σύσκεψη για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό


15:38 | Πρέβεζα
H Νέα Ένωση Ξενοδόχων Πρέβεζας στην Κοζάνη


15:15 | Ήπειρος
Πρόγνωση της Ε.Μ.Υ. για εκδήλωση καιρικών φαινομένων


14:02 | Πρέβεζα
Το πρόγραμμα της επιστημονικής ημερίδας ''Επίκτητος και Ελευθερία''


15:39 | Ήπειρος
Πρόγραμμα για 500 ανέργους 18 έως 30 ετών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και του Δημοσίουστην Περιφέρεια Ηπείρου