ΩΡΑ
23:09:43
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
28 ?????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ???? ??????????? ???? ????????? ?????????? ???????? ???????? ???????


Μια ιδια?τερα καινοτ?μο  επ?νδυση μοναδικ? σε Πανελλαδικ? επ?πεδο που θα ενισχ?σει την τοπικ? οικονομ?α και θα συμβ?λλειστην προ?θηση της αειφ?ρου και πρ?σινης αν?πτυξης εντ?χθηκε στον Αναπτυξιακ? Ν?μο στη δι?ρκεια της συνεδρ?ασης της Γνωμοδοτικ?ς Επιτροπ?ς που πραγματοποι?θηκε την Π?μπτη (27/1/11), με την προεδρ?α της Γενικ?ς Γραμματ?α Αποκεντρωμ?νης Διο?κησης Ηπε?ρου-Δυτικ?ς Μακεδον?ας, Δ?μητρας Γεωργακοπο?λου-Μπ?στα στα γραφε?α της Διο?κησης στα Ιω?ννινα.

Πρ?κειται για μια μον?δα εντατικ?ς εκτροφ?ς γαρ?δας, στην Κεστρ?νη Θεσπρωτ?ας, συνολικο? κ?στους 1.737.200,00€, η οπο?α θα εφαρμ?σει υψηλ? τεχνολογ?α, τεχνογνωσ?α και τεχνικ?ς παραγωγ?ς που την καθιστο?ν μοναδικ? ?χι μ?νο για την ?πειρο αλλ? και για ολ?κληρη τη χ?ρα.

«Με την υπαγωγ? στον Αναπτυξιακ? Ν?μο τ?τοιων επενδ?σεων απαντ?με με σ?γχρονους ?ρους στην αντιμετ?πιση της κρ?σης και στην αν?γκη να προχωρ?σει  η Περιφ?ρεια σε ?να ν?ο οικονομικ?, παραγωγικ? πρ?τυπο με το οπο?ο ο επιχειρηματ?ας και ειδικ? ο ν?ος επιχειρηματ?ας, ε?ναι ο μοχλ?ς τη αν?πτυξης. Ενισχ?ουμε την τοπικ? οικονομ?α και την ανταγωνιστικ?τητα και ταυτ?χρονα προωθο?με την αειφ?ρο και πρ?σινη αν?πτυξη», υπογρ?μμισε η Γενικ? Γραμματ?ας με αφορμ? την ?νταξη της συγκεκριμ?νης επ?νδυσης.

Η μον?δα εντατικ?ς εκτροφ?ς γαρ?δας στην παλαι? κο?τη του ποταμο? Καλαμ? στην Θεσπρωτ?α δυναμικ?τητας 119 τ?νων ετησ?ως, περιλαμβ?νει κατασκευ?ς σ?γχρονου τ?που και εξελιγμ?νης μορφ?ς, καθ?ς και εφαρμογ? υψηλ?ς τεχνολογ?ας και τεχνογνωσ?ας. ?τσι, σ?μφωνα με τους επενδυτ?ς περιορ?ζονται σε μηδενικ? επ?πεδα τα απ?βλητα που προκ?πτουν κατ? τη δι?ρκεια της παραγωγ?ς, λ?γω της χρ?σης συστ?ματος ανακ?κλωσης. Επ?σης, μει?νονται οι απαιτο?μενες ποσ?τητες νερο?, που λαμβ?νονται απ? το φυσικ? οικοσ?στημα, συμβ?λλοντας με αυτ? τον τρ?πο στην προστασ?α του περιβ?λλοντος, στην διατ?ρηση του φυσικο? οικοσυστ?ματος και στην ορθ? διαχε?ριση της μον?δας.

Aπ? : apdhpeirou.gov.gr

|Ροή Ειδήεων

10:14 | Πρέβεζα
Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων: ένα εφικτό εγχείρημα στο Δήμο Πρέβεζας


09:21 | Πρέβεζα
Οι προτάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης στο τοπικό συμβούλιο Πρέβεζας για το τεχνικό πρόγραμμα


10:145 | Πρέβεζα
Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πρέβεζας Αντ. Μπέζα


16:25 | Αθλητικά
ATP Masters 1000 Shanghai : Στιγμιότυπα απο την νίκη Τσιτσιπά κόντρα στον Τζόκοβιτς


13:02 | Πρέβεζα
Ο Αντώνης Μπέζας ο νέος Γραμματέας στο δήμο Πρέβεζας


21:43 | Πρέβεζα
Με απόλυτη επιτυχία η συμμετοχή του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νίκου Γεωργάκου στην εβδομάδα των περιφερειών και πόλεων


18:34 | Πρέβεζα
Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας με 31 θέματα


14:47 | Πρέβεζα
Σύσκεψη για την δημιουργία εθελοντικού δικτύου στον Δήμο Πρέβεζας.


13:54 | Πρέβεζα
Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τον σύλλογο ΔΥΝΑΜΗ


13:12 | Πρέβεζα
Συνάντηση Στ. Γιαννακη με τον υπουργό εργασίας Γ. Βρούτση


12:54 | Πρέβεζα
Το αυγοτάραχο της Πρέβεζας στο OPEN TV [Video]


21:25 | Πρέβεζα
Στο ΤΟΡ 20 των μεγάλων υπό δημοπράτηση έργων της χώρας η ολοκλήρωση της Αμβρακίας οδού


20:00 | Πρέβεζα
Στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων ο Δήμαρχος Πρέβεζας [Video]


14:52 | Κόσμος
Πλημμυριζουν και τα μετρό των προηγμένων χωρών [Video]


14:02 | Πρέβεζα
Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης οι φωτεινοί σηματοδότες στην Λ.Ειρήνης


22:50 | Πολιτική
Ανακοινώθηκε νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής