ΩΡΑ
10:26
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
6-9-2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠρέβεζαΟι νέοι αντιδήμαρχοι στο δήμο Πρέβεζας και οι αρμοδιότητές τους


Με αποφαση δημάρχου....Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πρέβεζας, με θητεία από 1/9/2019 μέχρι 31/8/2020 και τους μεταβιβάζoυμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον κ Δαρδαμάνη Ιωάννη του Αποστόλου Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες:


 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ΚΕΠ

 Την οργάνωση και παρακολούθηση εσόδων-εξόδων, τον έλεγχο σύνταξης και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της σύνταξης του απολογισμού.

 Τον έλεγχο, διοίκηση και διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας

 Την παρακολούθηση έκδοσης και εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

 Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Δήμου σε συνεργασία με τους υπολοίπους αρμοδίους Αντιδημάρχους.

 Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων, βεβαιώσεων Τ.Α.Π., Κ.Ο.Κ, τελών κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητας και διαφημίσεων.

 Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

 


2. τον κ. Ακρίβη Κωνσταντίνο του Αριστείδη Αντιδήμαρχο Τεχνικών

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες:


 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Πολεοδομίας.

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου (έργα-μελέτες-προμήθειες).

 Την εποπτεία για τη καλή λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των προμηθειών, υπηρεσιών και τεχνικών έργων που εκτελούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

 Την οργάνωση σε θέματα εποπτείας και συντονισμού της σύνταξης οριστικοποίησης και ωρίμανσης μελετών και ένταξης σε προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

 


3. τον κ. Ροπόκη Ευάγγελο του Κων/νου Αντιδήμαρχο Αγροτικής

Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, από τη

Δημοτική Παράταξη Δημοτική Ανατροπή, με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες:

 


 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων.

 Εποπτεία πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

 Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την Καθαριότητα και ειδικότερα το προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία σε θέματα καθαριότητας, με στόχο την καθαριότητα στη πόλη και στις Κοινότητες.

 Την ευθύνη για θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών αδειών και χωροθετήσεων προστασίας των δασών και του φυσικού πλούτου της περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

 Την εποπτεία της συντήρησης του Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας.

 

Στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες των ανωτέρω αντιδημάρχων

περιλαμβάνονται:


1. Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζοντος σημασίας, υποχρεούνται να μας προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων.

2. Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Επίσης ορίζονται Αντιδήμαρχοι ο κ. Σαριάνογλου Γεώργιος του Παναγιώτη για τη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου, και ο κ. Παγγές Νικόλαος του Δημητρίου για τη Δημοτική Ενότητα Λούρου, και ασκούν πλέον των καθ ύλην αρμοδιοτήτων και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:

 Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

 Έχουν την ευθύνη της λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης.

 Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

 Την εποπτεία της συντήρησης του Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου στις Δημοτικές Ενότητες.

 Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία των Δημοτικών Κτιρίων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου

 Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

 Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων

 Υπογράφουν αντί του Δημάρχου έγγραφα που αφορούν τομείς ευθύνης τους. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να μας προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

 Την υπογραφή των βεβαιώσεων, βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου.

 Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης

1. Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου απουσιάζει ή κωλύεται τις κατά τόπον αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παγγές Νικόλαος.

2. Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Λούρου απουσιάζει ή κωλύεται τις κατά τόπον αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαριάνογλου Γεώργιος.

Ε. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Αντιδήμαρχοι υποχρεούνται:

1. Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

2. Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς τον Δήμο, χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσωπικού ή κοινού συμφέροντος.

3. Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και της λειτουργίας του Δήμου.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»


|


Ροή Ειδήεων

11:32 | Πρέβεζα
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων


10:33 | Πρέβεζα
Ψεκασμούς σε φρεάτια ξεκίνησε η ΔΕΥΑ Πρέβεζας


10:28 | Πρέβεζα
Πρόσκληση για Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων ιδιωτικού τομέα - Αμοιβή 400 ευρώ


13:45 | Πρέβεζα
Άκτιο - Αμβρακία: Βγήκε η πρόσκληση για τη συνέχιση του διαγωνισμού


10:35 | Δήμος Πάργας
Ζητείται τσοπάνης από τον δήμο.......


10:22 | Πρέβεζα
Τα χρήματα του Open Mall πρέπει να στηρίξουν την τοπική οικονομία


10:07 | Ελλάδα
Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής 5-7-2020


10:26 | Πρέβεζα
Την Παρασκευή, 10-07-2020 ανακοινώνονται οι βαθμοί στις πανελλαδικές εξετάσεις


11:32 | Πολιτική
Δέσμη μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων ύψους 3,5 δις ευρώ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κ. Μητσοτάκης


11:32 | Πρέβεζα
Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νίκου Γεωργάκου με την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη


10:07 | Πρέβεζα
Δημοπρατήθηκε το έργο '' Ύδρευση Δήμου Πρέβεζας Φάση Β''


09:32 | Πρέβεζα
Κοινό ψήφισμα δημοτικών συνδυασμών του Δήμου Πρέβεζας για το ξενοδοχείο COVID-19


08:41 | Πρέβεζα
Συναντήσεις συνεργασίας στην Αθήνα στα πλαίσια των εκδηλώσεων ''Ελλάδα 2021''


11:09 | Πρέβεζα
Η Πρέβεζα στα μάτια ενός Αιγιώτη.....


10:07 | Πρέβεζα
Σε λίγο η πρώτη διεθνής άφιξη στο αεροδρόμιο του Ακτίου