ΩΡΑ
14:10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
9 ??????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ?????? ??????: ?????? ????? ?????? ???? ??? 2010, ???????? ??? ????????? ??????? ?????? ??????????? ?? 2011 .....


Η ?ρευνα που παρουσι?ζεται, ε?ναι η πρ?τη για το 2011 που διεξ?γει το Ινστιτο?το Μικρ?ν Επιχειρ?σεων της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασ?α με την εταιρ?α MARC AE σε εξαμηνια?α β?ση. ?γινε σε πανελλαδικ? δε?γμα 1.200 πολ? μικρ?ν και μικρ?ν επιχειρ?σεων (0-49 ?τομα προσωπικ?), απ? τις 24 ?ως τις 31 Ιανουαρ?ου και ?χει ως βασικ? στ?χο την αποτ?πωση του οικονομικο? κλ?ματος στις πολ? μικρ?ς και μικρ?ς επιχειρ?σεις. Με δεδομ?να: α) το μεγ?λο δε?γμα της ?ρευνας και β) ?τι τα ευρ?ματ? της μπορο?ν να συγκριθο?ν με τα αντ?στοιχα των ερευν?ν του Ιουλ?ου 2010 και του Φεβρουαρ?ου 2010, η ?ρευνα αυτ? αποτελε? πλ?ον το μοναδικ? εργαλε?ο, σε πανελλαδικ? επ?πεδο, για την καταγραφ? της κατ?στασης και της πορε?ας του μεγαλ?τερου τμ?ματος της πραγματικ?ς οικονομ?ας στην Ελλ?δα

Τα βασικ? θ?ματα της ?ρευνας ε?ναι: 

1) Αποτ?πωση οικονομικο? κλ?ματος στις μικρ?ς επιχειρ?σεις (0-49 ?τομα προσωπικ? οι οπο?ες αποτελο?ν το 99,5% των ελληνικ?ν επιχειρ?σεων) 
2) Σ?γκριση με στοιχε?α προηγο?μενων ερευν?ν  - Ιο?λιος 2010 και Φεβρου?ριος 2010 
3)  Προβλ?ψεις για περαιτ?ρω επιδε?νωση: α?ξηση «λουκ?των», με?ωση ρευστ?τητας, επενδ?σεων  
4)  Κ?νδυνος για σημαντικ? απ?λεια θ?σεων απασχ?λησης (εργοδ?τες, αυτοαπασχολο?μενοι, μισθωτο?) κατ? το επ?μενο δι?στημα
5)  Μεγ?λη πτ?ση τζ?ρου μ?σα στο 2010 
6)  Σημαντικ? ποσοστ? επιχειρ?σεων με καθυστερημ?νες υποχρε?σεις και οφειλ?ς 
7) Περιορισμ?ς του χρονικο? ορ?ου εξ?φλησης των επιταγ?ν (μεταχρονολ?γηση)
8) Απαισιοδοξ?α για την προοπτικ? εξ?δου απ? την κρ?ση 
9)  Μεγ?λη δυσαρ?σκεια και κρ?ση εμπιστοσ?νης προς τις τρ?πεζες 
10)  Μεγ?λη απ?λεια εμπιστοσ?νης προς το Δημ?σιο
11)  Κ?νδυνος για στ?ση πληρωμ?ν προς το Δημ?σιο
 

|Ροή Ειδήεων

22:00 | Αθλητικά
Live Ολυμπιακός Νότιγχαμ Φόρεστ


13:26 | Άρτα
Κρατούσαν ομήρους 14 ανθρώπους! Τους χτυπούσαν και ζητούσαν λύτρα


20:15 | Ήπειρος
Πυρκαγια σε αποθήκη αλόγων στην Γλυκή Θεσπρωτίας


19:00 | Πρέβεζα
Αύριο κανονικά η θεατρική παράσταση "Οδυσσεβάχ"


15:01 | Πρέβεζα
Απομακρυνονται οι κάδοι απορριμάτων από την παραλία


13:45 | Κόσμος
Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σε παραλία της Κροατίας [Video]


13:29 | Πρέβεζα
Πρώτη η πρεβεζάνα Δέσποινα Παπαμιχαήλ στο Getxo της Ισπανίας


13:26 | Ήπειρος
10 εκ. ευρώ από το Ε.Π. '' Ήπειρος 2014-2020'' για βελτίωση της ενεργειακής Αποδοτικότητας των κτιρίων


13:06 | Ελλάδα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες


11 | Life&Style
Ποδηλατικές συγκρούσεις στο Mountain οf Hell [Video]


21:09 | Πρέβεζα
Αποκαλυπτήρια για το μνημείο των ψαράδων της Πρέβεζας στον Παντοκράτορα


13:26 | Ελλάδα
Videos απο την φονικη κακοκαιρία στην Χαλκιδική


13:00 | Λευκάδα
Δημοπρατήθηκε η διπλή οδική συνδεση Λευκάδας Αμβρακίας οδού


11:14 | Πρέβεζα
24χρονος πλαστογράφησε τραπεζική επιταγή την οποία χρησιμοποίησε στα πλαίσια εμπορικής συναλλαγής