ΩΡΑ
23:26:15
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
6 Απριλίου 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας & πολιτογράφηση Βορειοηπειρωτών


Η διευκρινιστική εγκύκλιος έχει ως εξής:

Α. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης από ανήλικα τέκνα αλλοδαπών (κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1Α παρ. 2 του ΚΕΙ) 

          Η άδεια διαμονής ανήλικου τέκνου δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικόγια την  υποβολή της αίτησης- δήλωσης εγγραφής στο δημοτολόγιο, λόγω φοίτησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως ισχύει. Κατά συνέπεια η ανωτέρω αίτηση γίνεται δεκτή, έστω κι' αν δεν συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του ανηλίκου. Ωστόσο, η νομιμότητα της διαμονής αποτελεί προϋπόθεση της κτήσης ιθαγένειας και θα πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο αρμοδιότητας της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η έρευνα για την διαπίστωση της  νόμιμης διαμονής στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 1Α, θα πρέπει να διεξάγεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως συνεργασία με τις αρμόδιες για την έκδοση τίτλων διαμονής υπηρεσίες, χωρίς να  έχει ως αφετηρία ούτε να εξαντλείται στην απαίτηση προσκόμισης άδειας διαμονής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πιστοποιείται η νομιμότητα της διαμονής με άλλο τρόπο, δεν αποκλείεται η δυνατότητα αναζήτησηςάδειας διαμονής του ανήλικου τέκνου από τους αιτούντες γονείς. Εφόσον δεν τελεσφορήσει η ανωτέρω διαδικασία, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας οφείλει να προβεί στην απόρριψη του σχετικού αιτήματος.

 

Β. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης από ενηλικιωθέντες αλλοδαπούς (κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1Α παρ. 6 του ΚΕΙ και του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010)

          Με τη παράγραφο 6 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ (ν. 3284/2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα σε ενήλικους αλλοδαπούς που έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε ελληνικό σχολείο, εφόσον συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3838/2010 (24/03/2010), να υποβάλλουν οι ίδιοι τη σχετική αίτηση-δήλωση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.  Η εν λόγω αίτηση-δήλωση στην περίπτωση αυτή δύναται να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ετών από την ενηλικίωσή τους.

        Διαφορετικά αντιμετωπίζεται η περίπτωση αλλοδαπών που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή στις 24/03/2010, είχαν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 (μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη) του ν. 3838/2010, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση εντός τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλ. έως τις 24-3-2013.

        Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να θεμελιώσει ίδιο δικαίωμα απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας το ενήλικο πλέον τέκνο αλλοδαπών που διαμένει νόμιμα στη Χώρα συναρτώνται άμεσα με την επιτυχή παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

          Όσον αφορά ειδικότερα στην ανωτέρω προϋπόθεση της φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, σημειώνουμε ότι ανατρέχει στα χρόνια της ανηλικότητας του αλλοδαπού, αφορά σε έξι τουλάχιστον τάξεις αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής.

          Ενόψει των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι ο ενήλικος αλλοδαπός που επιθυμεί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια λόγω φοίτησης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων είτε του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010 είτε του άρθρου 1Α παρ. 6 του ΚΕΙ, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξαετή τουλάχιστον φοίτηση ενόσω ήταν ανήλικος, προσμετρούμενου ωστόσο και του τελευταίου (έκτου) σχολικού έτους κατά την ημεροχρονολογία έναρξης του οποίου ήταν ανήλικος και στη διάρκεια του οποίου ενηλικιώθηκε. 

Παράδειγμα 1: Αλλοδαπός που ενηλικιώθηκε στις 3/8/2010 (δηλ. μετά τη δημοσίευση του ν. 3838/2010) ο οποίος παρακολούθησε επιτυχώς ένα έτος στο Δημοτικό (ΣΤ΄ τάξη), δύο έτη στο Γυμνάσιο (Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) και τρία έτη στο Λύκειο (Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου)  μπορεί να υποβάλλει έως τις 3/8/2013 (δηλ. έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του) αίτηση-δήλωση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1Α παρ. 6 του ν. 3284/2004.

Παράδειγμα 2: Αλλοδαπός 25 ετών σήμερα (ενηλικιωθείς δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 3838/2010), ο οποίος ενόσω ήταν ανήλικος παρακολούθησε επιτυχώς τρία έτη στο Γυμνάσιο, δύο έτη στο Λύκειο (Α΄ και Β΄ Λυκείου), ενηλικιώθηκε δε κατά την διάρκεια της τελευταίας Γ΄ τάξης του Λυκείου μπορεί να υποβάλλει έως τις 24/3/2013 αίτηση-δήλωση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010, χωρίς να ενδιαφέρει το γεγονός της ενηλικίωσής του κατά την διάρκεια της τελευταίας σχολικής τάξης εφόσον κατά την ημεροχρονολογία έναρξης αυτής ήταν ανήλικος. 

Παράδειγμα 3: Αλλοδαπός 25 ετών σήμερα (ενηλικιωθείς δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 3838/2010) ο οποίος παρακολούθησε επιτυχώς τρία έτη στο Γυμνάσιο και ένα έτος στο Λύκειο ενόσω ήταν ανήλικος, αλλά ολοκλήρωσε τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση-δήλωση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010. Υφίσταται, ωστόσο, η δυνατότητα του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις να επιδιώξει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με την διαδικασία της πολιτογράφησης.

          Τέλος, σας πληροφορούμε ότι ο έλεγχος της συνδρομής της προϋπόθεσης της ανηλικότητας των αλλοδαπών κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των σπουδών τους βαρύνει αποκλειστικά τις υπηρεσίες σας, καθόσον οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης στο πιστοποιητικό που εκδίδουν καταχωρίζουν τις έξι (6) σχολικές τάξεις τις οποίες ο αλλοδαπός μαθητής ολοκλήρωσε επιτυχώς, χωρίς ωστόσο να εξετάζουν την απαιτούμενη προϋπόθεση της ανηλικότητας, στοιχείο που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων τους. 

Γ. Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εξαετούς φοίτησης

          Δεδομένου ότι στο πιστοποιητικό που χορηγούν οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης για τη βεβαίωση της εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα αναγράφονται μόνο τα έτη σπουδών, η υπηρεσία μας διευκρινίζει ότι σε όλες τις περιπτώσεις κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης (1 Α παρ. 2 και 6 του ΚΕΙ και 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010) ωςκαταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εξαετούς φοίτησης θα πρέπει να λογίζεται όσον αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η 15η Ιουνίου, ενώ όσον αφορά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση η 30η Ιουνίου, του τελευταίου έτους σπουδών αντίστοιχα.

Δ. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης (κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1Α παρ. 1 εδ. γ του ΚΕΙ) 

        Με τη παράγραφο 1 εδάφιο γ του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχεται σε ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα η δυνατότητα κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον ο ένας ή και οι δυο γονείς συμπληρώσουν συνεχή πενταετή νόμιμη διαμονή στη χώρα μετά το χρόνο γέννησης του τέκνου και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση.

          Οι προϋποθέσεις που τίθενται στην ανωτέρω περίπτωση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας συναρτώνται άμεσα με την πενταετή νόμιμη παραμονή των γονέων, επί της οποίας ειδικότερα σημειώνουμε ότι ενώ η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου νόμιμης διαμονής του ενός ή και των δύο γονέων λαμβάνει χώρα μετά τη γέννηση του τέκνου, η έναρξη αυτής πρέπει απαραίτητα να προηγείται, έστω και κατά μία ημέρα, της γέννησης αυτού.

Παράδειγμα 1: Τέκνο γεννημένο στις 1/9/2010 (δηλ. μετά τη δημοσίευση του ν. 3838/2010), ο πατέρας του οποίου έχει συμπληρώσει ήδη κατά το χρόνο γέννησής του πενταετή νόμιμη διαμονή, ενώ η μητέρα του ένα έτος. Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη γέννηση του τέκνου, δηλ. στις 1/9/2014. 

Παράδειγμα 2: Τέκνο γεννημένο στις 1/9/2010 (δηλ. μετά τη δημοσίευση του ν. 3838/2010), ο πατέρας του οποίου έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο γέννησής του τρία έτη νόμιμης διαμονής και η μητέρα του δύο έτη. Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση μετά την παρέλευση τριών ετών από τη γέννηση του τέκνου, δηλ. στις 1/9/2013.

Παράδειγμα 3: Τέκνο γεννημένο στις 1/9/2010 (δηλ. μετά τη δημοσίευση του ν. 3838/2010), ο πατέρας του οποίου έχει συμπληρώσει ήδη κατά το χρόνο γέννησής του πενταετή νόμιμη διαμονή, ενώ η μητέρα του τακτοποιείται για πρώτη φορά με άδεια διαμονής στις 3/9/2010. Οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση ακόμα και αν η μητέρα συμπληρώσει πενταετή νόμιμη διαμονή, δεδομένου ότι η αφετηρία της απαιτούμενης νόμιμης παραμονής της μητέρας τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της γέννησης του τέκνου.

Ε. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης (κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010)

          Με τη παράγραφο 2 του άρθρου 24 (μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη) του ν. 3838/2010 παρέχεται η δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, εφόσον κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή στις 24/03/2010, η νόμιμη διαμονή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του υπερβαίνει τα πέντε συνεχή έτη.

            Υπενθυμίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης εμπίπτουνμόνο οι περιπτώσεις ανήλικων τέκνων που είχαν ήδη γεννηθεί έως τις 24/3/2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3838/2010) και επομένως η εν λόγω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στα τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται μετά τις 24/3/2010, για τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων, οι διατάξεις του άρθρου 1 Α του ΚΕΙ.

ΣΤ. Yποδείγματα αποφάσεων και περιλήψεων απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας (άρθ. 1Α του ΚΕΙ και 24 του Ν.3838/2010)

          Σημειώνεται ότι στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου παρατίθενται υποδείγματα αποφάσεων κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1Α του ΚΕΙ και του άρθρου 24 του Ν.3838/2010 (παράρτημα 1) και αντίστοιχων περιλήψεών τους προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παράρτημα 2), προκειμένου να καθίσταται εφικτή η άμεση εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών κατά περίπτωση χρήση τους.

Διευκρινίζεται ότι στο προοίμιο των παραπάνω υποδειγμάτων αποφάσεων κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας περιέχεται το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο αυτού. Για παράδειγμα σε περίπτωση υπογραφής των εν λόγω αποφάσεων από άλλο διοικητικό όργανο στο οποίο είτε έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα είτε έχει ανατεθεί η εξουσία προς υπογραφή είναι εύλογο ότι το προοίμιο της εκδοθείσας απόφασης συμπληρώνεται κάθε φορά από την αντίστοιχη κανονιστική πράξη (άρθ. 9 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας - Ν.2690/1999).

Τέλος, επισημαίνεται ότι λόγω της σύνταξης από την υπηρεσία μας των παραπάνω  αναλυτικότερων υποδειγμάτων αποφάσεων δεν θα πρέπει να γίνεται πλέον χρήσητων παλαιότερων υποδειγμάτων που παρατίθενται στην αριθ. 8 και με Α.Π. Φ.130181/29365/28-5-2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (Παράρτημα Συνημμένων - Υποδείγματα 3, 4 και 5).

Ζ. εξέταση αιτημάτων πολιτογράφησης ομογενών από Αλβανία-μη κάτοχων Ε.Δ.Τ.Ο.

Προκειμένου για ομογενείς από Αλβανία οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο. αλλά τακτοποιούνται με άδειες παραμονής ως σύζυγοι Ελλήνων/ίδων κ.λπ., οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται, κατά το αρχικό στάδιο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης (κι εφόσον έχει προηγηθεί η ενώπιον του οικείου δήμου δήλωση πολιτογράφησης και η καταβολή παραβόλου ύψους 100 ευρώ), όπως ζητούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους την προσκόμιση Ε.Δ.Τ.Ο. συγγενικών τους εξ αίματος προσώπων (γονείς, αδέρφια, κ.λπ.), προκειμένου να διαπιστώνεται η ομογενειακή τους ιδιότητα.

Στη συνέχεια, ο οικείος φάκελος θα πρέπει να αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την διενέργεια, λόγω αρμοδιότητας, έρευνας περί επιβεβαίωσης ή μη της ομογενειακής ιδιότητας του αιτούντος.

Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΚΕΙ, αναφορικά με την υποχρέωση των υπηρεσιών ασφαλείας να απαντήσουν εμπρόθεσμα εντός τεσσάρων (4) μηνών. Ως εκ τούτου, η αποστολή των οικείων φακέλων στο ΥΠΕΣΑΗΔ για την έκδοση απόφασης περί αποδοχής ή μη του αιτήματος πολιτογράφησης, όπως προβλέπεται και για τις λοιπές κατηγορίες ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς πλην Ε.Δ.Τ.Ο., θα λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον περιέλθει στις υπηρεσίες σας η σχετική απάντηση για υπαγωγή του αιτούντος στην κατηγορία των ομογενών.

Η. προγραμματισμός ορκωμοσίας εκκρεμών ανακοινώσεων

Οι Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων των νεοσύστατων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, παρακαλούνται στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους για τη τέλεση ορκωμοσίας των πολιτογραφουμένων, να μεριμνήσουν άμεσα για την παραλαβή των σχετικών φακέλων των ανακοινώσεων πολιτογράφησης που είχε αποστείλει η υπηρεσία μας στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέχρι 31/12/2010 καθώς και να καθορίσουν εμπρόθεσμα ημερομηνία για την ορκωμοσία των ατόμων αυτών. Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να αποστέλλεται αντίγραφο των πρακτικών ορκωμοσίας και στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του ΥΠΕΣΑΗΔ, για την ενημέρωση του τηρούμενου από αυτήν αρχείου.

Θ. Mετάφραση των αλβανικών δημοσίων εγγράφων

Στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και για την ισότιμη μεταχείριση των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών, τα αλβανικά δημόσια έγγραφα, που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο στο πλαίσιο της διαδικασίας πολιτογράφησης Αλβανών υπηκόων ανεξαρτήτως του αν έχουν ελληνική ή  μη καταγωγή όσο και στο πλαίσιο της διαδικασίας κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.

Ενόψει των ανωτέρω και προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954, όπως ισχύει) διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη στην με Α.Π. Φ.130181/29365/28-5-2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (σελ. 40-41) πρόβλεψη, ότι τα μεταφρασμένα από Δικηγόρους πιστοποιητικά γέννησης, γάμου και οικογενειακής κατάστασης ομογενών μας υπηκόων Αλβανίας που έχουν αιτηθεί την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο μεταφράσας Δικηγόρος κατέθεσε στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο αποδεικτικά γλωσσομάθειας της Αλβανικής γλώσσας, δεν τυγχάνει πλέον εφαρμογής

          Τέλος σας πληροφορούμε ότι η εγκύκλιος αυτή είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου (www.ypes.gr) στην ενότητα "Διεύθυνση Ιθαγένειας" της σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.

|Ροή Ειδήεων

09:39 | Ελλάδα
Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής 22-9-2019


19:39 | Κόσμος
Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,8R κουνησε Τίρανα και μεγάλο μέρος της Αλβανίας


10:26 | Πρέβεζα
Συνεδρίασε για πρώτη φορά με την νέα της σύνθεση η τοπική κοινότητα Πρέβεζας


13:02 | Πρέβεζα
Ο Στ. Γιαννάκης στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου


10:01 | Πρέβεζα
Μικροπροβλήματα στην Πρέβεζα από την χθεσινή καταιγίδα


16:42 | Πρέβεζα
Συγκροτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας


13:02 | Πρέβεζα
UNESCO Πρέβεζας για την ένταξη της Αρχαίας Νικόπολης στον κατάλογο των παγκοσμίως προστατευόμενων μνημείων


10:53 | Πρέβεζα
Ενημέρωση για την αποκομιδή σκουπιδιών από τους ατομικούς κάδους της παραλίας


10:01 | Ελλάδα
Τα καμμένα σε Ζακυνθο & Λουτράκι απο τον δορυφόρο


09:39 | Η φωτογραφία της ημέρας
Εκτός έδρας.....


21:09 | Πολιτική
Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το αθλητικό νομοσχέδιο


14:01 | Πρέβεζα
H ΕΡΤ στον Αχέροντα ποταμό [Video]


13:02 | Ελλάδα
Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας


10:01 | Πρέβεζα
Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση


19:55 | Ελλάδα
Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σε όλα τα Σχολεία


18:04 | Πρέβεζα
Η Πρέβεζα με επίκεντρο τον ''μυθικό '' Αχέροντα αύριο live στην ΕΡΤ1