ΩΡΑ
20:55:43
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
7 ?????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ?? ????????? ??? ????????? ??????? ?????????.


Σχετικ? με το θ?μα του λεγομ?νου κλειστο? φαρμακευτικο? επαγγ?λματος, το Δ.Σ. του Πανελλην?ου Φαρμακευτικο? Συλλ?γου επισημα?νει τα ακ?λουθα:
Τα φαρμακε?α δεν αποτελο?ν κλειστ? επ?γγελμα.
Ως κλειστ? επαγγ?λματα ορ?ζονται εκε?να για τα οπο?α υπ?ρχει σε εθνικ? επ?πεδο συγκεκριμ?νος αριθμ?ς αδει?ν, χωρ?ς δυνατ?τητα για ?σους επιθυμο?ν να τα ασκ?σουν, να λ?βουν τη σχετικ? ?δεια. Αντ?θετα, για τα φαρμακε?α δεν υφ?σταται τ?τοιος περιορισμ?ς. Απ?δειξη γι αυτ? αποτελε? το γεγον?ς ?τι τα τελευτα?α χρ?νια ?χουν ανο?ξει χιλι?δες ν?ων φαρμακε?ων και ο αριθμ?ς τους αυξ?νεται χρ?νο με το χρ?νο ?πως φα?νεται απ? τον π?νακα που ακολουθε?:

 


1999         9.099   φαρμακε?α
2000              9.155     ''        ''           
2001              9.197     ''        '' 
 2002             9.249     ''        '' 
 2003             9.295     ''       ''
2004              9.390    ''        ''
 2005             9.402    ''        ''
2006            10.080   ''        ''
2007            10.194    ''       ''
2008            10.950    ''       ''
 2009           11.320    ''    
 2010             11.870 ''

 ?νας ν?ος πτυχιο?χος φαρμακοποι?ς μπορε? να ανο?ξει φαρμακε?ο ?ποτε θ?λει.

Σε ?,τι αφορ? την επιλογ? της περιοχ?ς ?που θα ανο?ξει φαρμακε?ο, υπ?κειται στον προγραμματισμ? της Πολιτε?ας, που στοχε?ει τα ν?α φαρμακε?α να ιδρ?ονται στην περιφ?ρεια, αποτρ?ποντας τη συγκ?ντρωση φαρμακε?ων στα μεγ?λα αστικ? κ?ντρα, προς ?φελος της υπα?θρου. Αποτ?λεσμα αυτο? του προγραμματισμο? ε?ναι το 80% των φαρμακε?ων τα τελευτα?α χρ?νια να ανο?γουν σε μικρο?ς δ?μους ? κοιν?τητες με πληθυσμ? 500-1000 κατο?κων, που υπ? ?λλες συνθ?κες ουδ?ποτε θα ε?χαν φαρμακε?ο. ?πως ουδ?ποτε θα ε?χαν φαρμακε?ο νησι? ?πως το Καστελ?ριζο ? οι Λειψο?.

 


Το φαρμακε?ο δεν αποτελε? μον?δρομο για το ν?ο φαρμακοποι?.
Μπορε? να εργαστε? αμ?σως και χωρ?ς περιορισμο?ς, στη φαρμακοβιομηχαν?α και γενικ? στις φαρμακευτικ?ς επιχειρ?σεις, στις φαρμακαποθ?κες, στα νοσοκομε?α, στις ιδιωτικ?ς κλινικ?ς, στα ασφαλιστικ? ταμε?α, στις διευθ?νσεις υγε?ας των Περιφερει?ν κλπ. Μπορε? επ?σης να διαδεχθε? ?να συνταξιοδοτο?μενο φαρμακοποι?. Ας σημειωθε? ?τι οι φαρμακοποιο? συνταξιοδοτο?νται υποχρεωτικ? στην ηλικ?α των 70 ετ?ν.?πως δε επιβεβαι?νεται και απ? τον ΟΑΕΔ, στο χ?ρο των φαρμακοποι?ν δεν υπ?ρχει ανεργ?α.

 


Στην Ελλ?δα υπ?ρχει ?δη υπερκορεσμ?ς φαρμακε?ων.
Διαθ?τουμε ?να φαρμακε?ο αν? 950 κατο?κους, ?ταν στην υπ?λοιπη Ευρ?πη υπ?ρχει ?να φαρμακε?ο αν? 5000-10000 κατο?κους. Ενδεικτικ? αναφ?ρουμε ?τι στο Β?λγιο, χ?ρα με πληθυσμ? παραπλ?σιο της Ελλ?δας υπ?ρχουν 6000 φαρμακε?α εν? στην Ελλ?δα σχεδ?ν 12000.Επ?σης, στο νομ? Θεσσαλον?κης υπ?ρχουν τ?σα φαρμακε?α(1250) ?σα υπ?ρχουν σε ολ?κληρη την Αυστρ?α.

 


Η Ευρωπα?κ? ?νωση, με την κοινοτικ? οδηγ?α 123/2006 περ? κλειστ?ν επαγγελμ?των, εξαιρε? ρητ? και σαφ?ς τα φαρμακε?α απ? την κατηγορ?α αυτ?.
Επιπρ?σθετα, το Ευρωπα?κ? Δικαστ?ριο με πρ?σφατη απ?φασ? του καθ?ρισε ?τι τα γεωγραφικ? και δημογραφικ? κριτ?ρια στην ?δρυση των φαρμακε?ων ε?ναι συμβατ? με το Ευρωπα?κ? Δ?καιο, συντε?νουν σε μια ομοι?μορφη κατανομ? των φαρμακε?ων αν? την Επικρ?τεια και εξασφαλ?ζουν στους πολ?τες φαρμακευτικ?ς υπηρεσ?ες υψηλ?ς ποι?τητας.

 


Σ?μερα στην Ελλ?δα εφαρμ?ζεται η κοινοτικ? νομοθεσ?α που αφορ? στις φαρμακευτικ?ς υπηρεσ?ες, ?πως και σε ?λες τις υπ?λοιπες Ευρωπα?κ?ς χ?ρες.

 
 
http://fsprelef.blogspot.com/2011/01/blog-post_7338.html

|Ροή Ειδήεων

10:145 | Πρέβεζα
Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πρέβεζας Αντ. Μπέζα


16:25 | Αθλητικά
ATP Masters 1000 Shanghai : Στιγμιότυπα απο την νίκη Τσιτσιπά κόντρα στον Τζόκοβιτς


13:02 | Πρέβεζα
Ο Αντώνης Μπέζας ο νέος Γραμματέας στο δήμο Πρέβεζας


21:43 | Πρέβεζα
Με απόλυτη επιτυχία η συμμετοχή του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νίκου Γεωργάκου στην εβδομάδα των περιφερειών και πόλεων


18:34 | Πρέβεζα
Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας με 31 θέματα


14:47 | Πρέβεζα
Σύσκεψη για την δημιουργία εθελοντικού δικτύου στον Δήμο Πρέβεζας.


13:54 | Πρέβεζα
Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τον σύλλογο ΔΥΝΑΜΗ


13:12 | Πρέβεζα
Συνάντηση Στ. Γιαννακη με τον υπουργό εργασίας Γ. Βρούτση


12:54 | Πρέβεζα
Το αυγοτάραχο της Πρέβεζας στο OPEN TV [Video]


21:25 | Πρέβεζα
Στο ΤΟΡ 20 των μεγάλων υπό δημοπράτηση έργων της χώρας η ολοκλήρωση της Αμβρακίας οδού


20:00 | Πρέβεζα
Στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων ο Δήμαρχος Πρέβεζας [Video]


14:52 | Κόσμος
Πλημμυριζουν και τα μετρό των προηγμένων χωρών [Video]


14:02 | Πρέβεζα
Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης οι φωτεινοί σηματοδότες στην Λ.Ειρήνης


22:50 | Πολιτική
Ανακοινώθηκε νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


14:58 | Πρέβεζα
Μια νέα σελίδα για το μέλλον των Παιδικών Σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης της ΝΕ.ΔΗ.ΚΕΠ


14:02 | Ήπειρος
Προγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης...


13:06 | Ελλάδα
Επιτάχυνση του ασύλου και μετακινήσεις στην ενδοχώρα.. στο νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό