ΩΡΑ
20:55:43
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
7 ?????????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ?? ????????? ??? ????????? ??????? ?????????.


Σχετικ? με το θ?μα του λεγομ?νου κλειστο? φαρμακευτικο? επαγγ?λματος, το Δ.Σ. του Πανελλην?ου Φαρμακευτικο? Συλλ?γου επισημα?νει τα ακ?λουθα:
Τα φαρμακε?α δεν αποτελο?ν κλειστ? επ?γγελμα.
Ως κλειστ? επαγγ?λματα ορ?ζονται εκε?να για τα οπο?α υπ?ρχει σε εθνικ? επ?πεδο συγκεκριμ?νος αριθμ?ς αδει?ν, χωρ?ς δυνατ?τητα για ?σους επιθυμο?ν να τα ασκ?σουν, να λ?βουν τη σχετικ? ?δεια. Αντ?θετα, για τα φαρμακε?α δεν υφ?σταται τ?τοιος περιορισμ?ς. Απ?δειξη γι αυτ? αποτελε? το γεγον?ς ?τι τα τελευτα?α χρ?νια ?χουν ανο?ξει χιλι?δες ν?ων φαρμακε?ων και ο αριθμ?ς τους αυξ?νεται χρ?νο με το χρ?νο ?πως φα?νεται απ? τον π?νακα που ακολουθε?:

 


1999         9.099   φαρμακε?α
2000              9.155     ''        ''           
2001              9.197     ''        '' 
 2002             9.249     ''        '' 
 2003             9.295     ''       ''
2004              9.390    ''        ''
 2005             9.402    ''        ''
2006            10.080   ''        ''
2007            10.194    ''       ''
2008            10.950    ''       ''
 2009           11.320    ''    
 2010             11.870 ''

 ?νας ν?ος πτυχιο?χος φαρμακοποι?ς μπορε? να ανο?ξει φαρμακε?ο ?ποτε θ?λει.

Σε ?,τι αφορ? την επιλογ? της περιοχ?ς ?που θα ανο?ξει φαρμακε?ο, υπ?κειται στον προγραμματισμ? της Πολιτε?ας, που στοχε?ει τα ν?α φαρμακε?α να ιδρ?ονται στην περιφ?ρεια, αποτρ?ποντας τη συγκ?ντρωση φαρμακε?ων στα μεγ?λα αστικ? κ?ντρα, προς ?φελος της υπα?θρου. Αποτ?λεσμα αυτο? του προγραμματισμο? ε?ναι το 80% των φαρμακε?ων τα τελευτα?α χρ?νια να ανο?γουν σε μικρο?ς δ?μους ? κοιν?τητες με πληθυσμ? 500-1000 κατο?κων, που υπ? ?λλες συνθ?κες ουδ?ποτε θα ε?χαν φαρμακε?ο. ?πως ουδ?ποτε θα ε?χαν φαρμακε?ο νησι? ?πως το Καστελ?ριζο ? οι Λειψο?.

 


Το φαρμακε?ο δεν αποτελε? μον?δρομο για το ν?ο φαρμακοποι?.
Μπορε? να εργαστε? αμ?σως και χωρ?ς περιορισμο?ς, στη φαρμακοβιομηχαν?α και γενικ? στις φαρμακευτικ?ς επιχειρ?σεις, στις φαρμακαποθ?κες, στα νοσοκομε?α, στις ιδιωτικ?ς κλινικ?ς, στα ασφαλιστικ? ταμε?α, στις διευθ?νσεις υγε?ας των Περιφερει?ν κλπ. Μπορε? επ?σης να διαδεχθε? ?να συνταξιοδοτο?μενο φαρμακοποι?. Ας σημειωθε? ?τι οι φαρμακοποιο? συνταξιοδοτο?νται υποχρεωτικ? στην ηλικ?α των 70 ετ?ν.?πως δε επιβεβαι?νεται και απ? τον ΟΑΕΔ, στο χ?ρο των φαρμακοποι?ν δεν υπ?ρχει ανεργ?α.

 


Στην Ελλ?δα υπ?ρχει ?δη υπερκορεσμ?ς φαρμακε?ων.
Διαθ?τουμε ?να φαρμακε?ο αν? 950 κατο?κους, ?ταν στην υπ?λοιπη Ευρ?πη υπ?ρχει ?να φαρμακε?ο αν? 5000-10000 κατο?κους. Ενδεικτικ? αναφ?ρουμε ?τι στο Β?λγιο, χ?ρα με πληθυσμ? παραπλ?σιο της Ελλ?δας υπ?ρχουν 6000 φαρμακε?α εν? στην Ελλ?δα σχεδ?ν 12000.Επ?σης, στο νομ? Θεσσαλον?κης υπ?ρχουν τ?σα φαρμακε?α(1250) ?σα υπ?ρχουν σε ολ?κληρη την Αυστρ?α.

 


Η Ευρωπα?κ? ?νωση, με την κοινοτικ? οδηγ?α 123/2006 περ? κλειστ?ν επαγγελμ?των, εξαιρε? ρητ? και σαφ?ς τα φαρμακε?α απ? την κατηγορ?α αυτ?.
Επιπρ?σθετα, το Ευρωπα?κ? Δικαστ?ριο με πρ?σφατη απ?φασ? του καθ?ρισε ?τι τα γεωγραφικ? και δημογραφικ? κριτ?ρια στην ?δρυση των φαρμακε?ων ε?ναι συμβατ? με το Ευρωπα?κ? Δ?καιο, συντε?νουν σε μια ομοι?μορφη κατανομ? των φαρμακε?ων αν? την Επικρ?τεια και εξασφαλ?ζουν στους πολ?τες φαρμακευτικ?ς υπηρεσ?ες υψηλ?ς ποι?τητας.

 


Σ?μερα στην Ελλ?δα εφαρμ?ζεται η κοινοτικ? νομοθεσ?α που αφορ? στις φαρμακευτικ?ς υπηρεσ?ες, ?πως και σε ?λες τις υπ?λοιπες Ευρωπα?κ?ς χ?ρες.

 
 
http://fsprelef.blogspot.com/2011/01/blog-post_7338.html

|


Ροή Ειδήεων

19:32 | Πρέβεζα
''Ο δήμος της καρδίας μας'' έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του


18:24 | Πρέβεζα
Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιμετρική οδό του Κάστρου Αγ.Ανδρέα ενέκρινε η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου


12:44 | Πρεβεζα
Με την υπογραφή ενός σημαντικού έργου ξεκινά τη νέα χρονιά η ΔΕΥΑΠ.


11:20 | Ελλάδα
Τα Κυριακάτικα πρωτοσέλιδα 16-2-2020


11:02 | Πρέβεζα
Το MEGA ξανα στους δέκτες σας - Για την Πρέβεζα ενεργό στην θέση 12


22:52 | Πρέβεζα
Καραμανλής ... μέχρι το Μάιο η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για το Ακτιο Αμβρακία


21:25 | Αθλητικά
Η UEFA απέκλεισε την Μάντσεστερ Σίτι από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για δύο χρόνια


15:01 | Πρέβεζα
Ο Δήμος Πρέβεζας ''ταξίδεψε'' στη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού του Μιλάνο


13:02 | Πρέβεζα
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΝΑΜ για την υλοποίηση του έργου''Υδρευση Λούρου από Πηγές Σκάλας''.


11:26 | Πρεβεζα
Ανακοίνωση του Δήμου Πρέβεζας για τις εκταφές στο Κοιμητήριο της πόλης


16:25 | Ήπειρος
Πρόσκληση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την αναβάθμιση δεξιοτήτων ανέργων στην αγορά εργασίας


14:09 | Ήπειρος
Σύλληψη γιατρού για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος


13:50 | Πολιτική
Προσφυγικό-Μεταναστευτικό : Η κυβέρνηση επιτάσσει χώρους για κλειστά κέντρα στα νησιά


13:00 | Πρεβεζα
Εικόνες από την λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Χαραλάμπους στην Πρεβεζα